16η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (29-3-2019)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

16η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (29-3-2019)

16η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (29-3-2019) – 16η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (29-3-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ. 55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Στεργιούλη Παναγιώτη
 4. Γιάτσιο Ιωάννη
 5. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή 29/3/2019 και ώρα 16:30 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων, λόγω του επείγοντος των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή ΔΧ επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018 – 2019 λόγω παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 31-12-2018 για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λόγω του ότι δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες από την εκκρεμή διαγωνισμό 5/2018.
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
 4. Έγκριση δαπάνης για την εκδήλωση της εταιρείας προστασίας ατόμων με αυτισμό με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό.
 5. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 6. Έγκριση δαπάνης.
 7. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης.
 8. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.
 9. Έγκριση νέου δρομολογίου για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την έναρξη σχολικού έτους 2018 – 2019.
 10. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς.
 11. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 447.328,00 €, από τους ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών.
 12. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 2.236.040,00 €, από τους ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών.
 13. Έγκριση τροποποίησης απόφασης 347/19 αδιάθετων δρομολογίων του «Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2018 – 2019.
 14.  Έγκριση Δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για διήμερη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2019, με θέματα που αφορούν ενημέρωση για έλεγχο δαπανών, αρμοδιότητας Διευθύνσεων Οικονομικού και Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρας και Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας.
 15. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης των νέων δρομολογίων για την   μεταφορά μαθητών στα πλαίσια του προγράμματος  «Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στη Γ και Δ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Γρεβενών έτους 2019
 16. Έγκριση 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατακύρωση του έργου:

  «Αποκατάσταση – Διαχείριση του αποστραγγιστικού δικτύου του τέως έλους Χειμαδίτιδας».

 17. Έγκριση της παράτασης συμβάσεων αδιάθετων δρομολογίων του αριθμ. 3/2018 διαγωνισμού έως 30-6-2019.
 18. Έγκριση τροποποίησης της 2720/18 (ΑΔΑ: ΩΤΚ37ΛΨ-ΧΑ7)
 19. Έγκριση  τροποποίησης της 3724/18 περί έγκρισης πρακτικού κατακύρωσης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού 7.965.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης  10% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)  με Αριθμ. Διακήρυξης  10/18».
 20. Προγραμματισμός υπερωριών και εκτός έδρας μηνός Απ0ριλίου 2019.
 21. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Αθλητικό Σύλλογο Πολυμύλου, στην εκδήλωση για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων, που θα πραγματοποιηθεί στις 3/4/2019.
 22. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, που αφορά το 2ο Περιφερειακό Διαγωνισμό Ορθογραφίας για μαθητές Γυμνασίου.
 23. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού συλλόγου Πτολεμαΐδας «Υψικάμινος», που θα πραγματοποιηθεί  από 5 έως 21 Απριλίου 2019 στην Πτολεμαΐδα.
 24. Έγκριση διάθεση πίστωσης.
 25. Προγραμματισμός δαπάνης υπερωριών και μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας Απριλίου 2019.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.