Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

15η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω τηλεδιάσκεψης (7-4-2020)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

15η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω τηλεδιάσκεψης (7-4-2020)

15η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω τηλεδιάσκεψης (7-4-2020)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

 Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 07/04/2020 και ώρα 10:00 με τηλεδιάσκεψη, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 3. Έγκριση του 2ου πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης) διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση συστήματος ελέγχου στάθμης και παροχής στον αγωγό εκροής φράγματος Μεσοβούνου» και κατακύρωση της σύμβασης, Προϋπολογισμού: 61.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)
 4. Έγκριση του 2ου πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης) διεξαγωγής ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, του έργου: «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης», Προϋπολογισμού: 2.300.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)
 5. Έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΑΜΠΕΛΙΑ’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
 6. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Μελέτη Θραύσης των φραγμάτων Κολχικής και Παρορίου της Π.Ε. Φλώρινας και μελέτης διαχείρισης διασυνοριακής έκτακτης ανάγκη», προϋπολογισμού δαπάνης #752939,92  €#
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Μελέτη Θραύσης των φραγμάτων Κολχικής και Παρορίου της Π.Ε. Φλώρινας και μελέτης διαχείρισης διασυνοριακής έκτακτης ανάγκη»
 8. Έγκριση της παράτασης κατ΄ εξαίρεση για 4 μήνες της Σύμβασης για την καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας Π.Ε. Φλώρινας (ανάθεση υπηρεσιών Οργάνωσης και Επίβλεψης της φυσικής απογραφής και αποτίμησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 9. Έγκριση του Πρακτικού Νο 5 της Διαπραγμάτευσης δρομολογίου για τη μεταφορά ενός (1) νηπίου από το Αμύνταιο στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Φλώρινας που πραγματοποιήθηκε 27-3-2020 και της κατακύρωσης αυτού σε ανάδοχο στα πλαίσια του σχολικού έτους 2019-20
 10. Έγκριση δαπάνης για

  «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), για την κάλυψη των υποχρεώσεων της έναντι της 1ης  Εγκυκλίου Κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (EΠΑ)»

 11. Έγκριση της αριθμ 45118 31/3/2020 (ΑΔΑ: ΩΤΕΗ7ΛΨ-ΓΑΗ)  απόφασης   η οποία αφορά απευθείας ανάθεση Προμήθειας εξοπλισμού για τη δημιουργία του Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας στο ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΓΝΚ Κοζάνης
 12. Έγκριση της 41962 17/3/2020 (ΑΔΑ: Ψ2ΨΠ7ΛΨ-93Ν) απόφασης  που αφορά απευθείας ανάθεση για την  υπηρεσία  φύλαξης (security) του κτιρίου Π.Ε Κοζάνης
 13. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικών Διεθνών Διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού στο Επαρχιακό οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιόδου 2020-2021
 14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος ΤΕΒΑ
 15. Έγκριση δαπάνης εργασιών αμμοβολής, συντήρησης και βαφής οχημάτων του αμαξοστασίου
 16. Έγκριση δαπάνης προμήθειας καταστροφέα για τη λειτουργία του μηχανήματος έργου με αριθμ. κυκλοφ. ΜΕ 118419
 17. Έγκριση δαπάνης προμήθειας ψυχρής ασφάλτου και ελαστομερούς ασφαλτικής μαστίχης επισκευής ρωγμών
 18. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών οδοσήμανσης
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την άμεση επισκευή του UPS στο Server Room της Π.Ε. Κοζάνης
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια συσκευών UPS για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την άμεση προμήθεια τριάντα (30) μπαταριών συσκευών UPS στο κτήριο της Π.Ε. Κοζάνης Server Room
 22. Έγκριση του 2ου Πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατακύρωση του έργου: «Έργα προστασίας των υδατικών πόρων στην περιοχή των Πρεσπών για αγροτική χρήση»
 23. Έγκριση  όρων σύμβασης χρησιδανείου για την  παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτήριο της παλιάς Νομαρχίας Φλώρινας στον  «Σύλλογο Εκπαιδευτικών Αθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας».

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 4. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.