Πρόκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (21-3-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

15η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (21-3-2023)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 5013/2023), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών και των αναπληρωτών τους στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Βαβλιάρα Γεώργιο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Γιάτσιο Ιωάννη
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 21/3/2023 και ώρα 10:00  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση «Κατάρτισης προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2023 της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 3. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο «Υποστήριξη ωρίμανσης έργων της Έδρας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»Προϋπολογισμού:  121.281,30 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 4. Έγκριση συνολικής παράτασης προθεσμίας παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΑΕΒΑΛ ΣΕ ΕΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ», έως 27/09/2023ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΟΔΟ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 5. Έγκριση συνολικής παράτασης προθεσμίας παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠ.ΟΔ. ΑΙΑΝΗΣ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ», έως 06/07/2023 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΔΕ (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΘΕΣΗ ΣΛΑΤΕΙΝΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» έως 09/06/2023 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)

 7. Συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής Επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για τη διενέργεια του Επαναληπτικού Διαγωνισμού Προμήθεια Ειδών για την υλοποίηση του έργου Δράσεις Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ψηφιακής Ωριμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» (Εισηγητής: Δ/ντρια της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 8. Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συνοδευτικών μέτρων:
  • 2015-2016: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5000211 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5000212 – Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5000192 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5000213 – Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ) και
  • 2018-2019: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5029608 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5029618 – Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5029621 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5029635 – Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ)» (Εισηγητής: Δ/ντρια της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 9. Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας των Ηλεκτρονικών Ανοικτών Διαγωνισμών α) παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας (Work Packages) 3,4 και 5 στο πλαίσιο του έργου «Computing Power Goes Green» με ακρωνύμιο «GO_GREEN», Τμήματα 1,2 και 3 και β) Προμήθεια και εγκατάσταση πράσινων κέντρων δεδομένων (centers) για την υλοποίηση του πακέτου εργασίας 6 (Work Package 6) στο πλαίσιο του έργου “Computing Power Goes Green”, με ακρωνύμιο «GO_GREEN». (Εισηγητής: Δ/ντρια της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ)
 10. Έγκριση του πρακτικού Ι της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Π.Ε. Καστοριάς» Προϋπολογισμού 3.800.000,00  ΕΥΡΩ  (με Φ.Π.Α.)

  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)

 11. Έγκριση του  Πρακτικού I (Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά) του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2023-2025». (Εισηγητής: Δ/ντρια της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 12. Έγκριση του  Πρακτικού Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά) του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Εισηγητής: Δ/ντρια της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 13. Αλλαγή κωδικοποίησης έργων χρηματοδοτούμενων από ταμειακά υπόλοιπα παρελθόντων ετών (λογ. 5258-052688-545) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 14. 55η Έγκριση εισήγησης έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2017 – 2021 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 15. Έγκριση κατάρτισης (τροπ. 0) Τεχνικού Προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 241 για το 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 16. ‘Εγκριση κατάρτισης (τροπ. 0) Προγράμματος έργων, για το 2023, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας (ΕΑΠ), στο πλαίσιο του τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016 (4Ο Ε.Α.Π. /Δ.Ε.Η) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 17. Έγκριση Κατάρτισης (Τροπ.0) του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2023

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)

 18. Έγκριση κατάρτισης (Τροπ. 0) του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 19. Έγκριση κατάρτισης (τροπ. 0) Τεχνικού Προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 041 για το 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 20. Έγκριση κατάρτισης (τροπ. 0) Τεχνικού Προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 541 για το 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 21. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων μελετών, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΑΡΟΡΙΟΥ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»,με κωδικό ΟΠΣΑΑ 110979, Εκτιμώμενης αξίας # 68.240,00 € #, με το Φ.Π.Α.. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 22. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης της μελέτης του έργου: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΑΡΟΡΙΟΥΝ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ», Εκτιμώμενης αξίας #68.240,00 €#, με το Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 23. Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 193921,μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ενδυνάμωση Οικοτουριστικών Λειτουργιών Πλωτής Πεζογέφυρας και Συνοδών Λιμενίσκων».

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

 24. Έγκριση διενέργειας διεθνούς μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με την εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 και των όρων της διακήρυξης(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 25. Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης, για το διαγωνισμό της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (Α/Α:195652) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 26. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 8/2023 (Εισηγητής: Δ/ντρια της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 27. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της ΠΔΜ στην Έκθεση «Κυνηγεσία 2023», 31 Μαρτίου, 1 & 2 Απριλίου 2023 στο MEC Παιανίας» (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 28. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Δ/ντρια της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 29. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Εισηγητής: Δ/ντρια της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 30. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟ-ΧΙΟΝΑΤΟ»

  (Εισηγητής: Δ/ντρια της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)

 31. Έγκριση δαπάνης που αφορά  εκτέλεση της απόφασης 2118/2021 του  Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, της ενάγουσας εταιρίας «Τ.Ε.Κ. Α.Ε..» (Εισηγητής: Δ/ντρια της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 32. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΤΟΝΩΝ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟδΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Υ. ΤΗΣ ΠΕΔ ΕΤΟΥΣ 2023» (Εισηγητής: Δ/ντρια της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 33. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (Εισηγητής: Δ/ντρια της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 34. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών  Υπηρεσιών)
 35. Έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 6.300,00 € με Φ.Π.Α.  για την προμήθεια καφέδων, αναψυκτικών, χυμών, νερών κτλ., ήτοι 3.850,00 € με ΦΠΑ για το έτος 2023 και 2.450,00 € με ΦΠΑ έως τις 15 Ιουλίου του έτους 2024, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φλώρινας, στο πλαίσιο των επισκέψεων φορέων, συλλόγων (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 36. Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 37. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

 38. Έγκριση επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων ποσών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 39. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ε.Ο.Κ. Τρίποντα στα σχολεία και σε τουρνουά 3Χ3 για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κοζάνης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 40. Έγκριση Μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Μεταποίησης, Επιχειρηματικότητας και Ισότητας (Εισηγητής : Περιφερειάρχης Π.Δ.Μ. – Αντιπεριφερειάρχης Μεταποίησης, Επιχειρηματικότητας και Ισότητας)
 41. Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας των Αντιπεριφερειαρχών της Π.Δ.Μ για τη συμμετοχή τους στη Συνεδρίαση του Π.Σ. στις 16-03-2023 (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 42. Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας των Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Δ.Μ για τη συμμετοχή τους στη Συνεδρίαση του Π.Σ. στις 16-03-2023 (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Μ.Μ.Ε.

 

15η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (21-3-2023) – 15η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (21-3-2023) – 15η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (21-3-2023)