Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας λογότυπο

105 εκ. ευρώ για έργα και παρεμβάσεις από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025

ΠΠΑ 2021-25

105 εκ. ευρώ για έργα και παρεμβάσεις από το Περιφερειακό Πρόγραμμα

Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025

105 εκ. ευρώ για έργα και παρεμβάσεις από το Περιφερειακό Πρόγραμμα

Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025

Εκατόν πέντε (105) εκ. ευρώ είναι το ύψος του προϋπολογισμού του Περιφερειακού Προγράμματος  Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025, που αποτελεί τμήμα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και μπαίνει σε εφαρμογή με νέο σύστημα διαχείρισης από το 2021.

Το ΠΠΑ Δυτικής Μακεδονίας χρηματοδοτείται από τους Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και θα λειτουργεί  κατά τα πρότυπα του ΕΣΠΑ για την αξιοποίηση αποκλειστικά εθνικών πόρων.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελεί τη μετεξέλιξη του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία σχεδιασμού και υλοποίησης. Θα ακολουθείται σχεδιασμός με προγραμματισμό δράσεων και έργων που θα εντάσσονται σε αντίστοιχους άξονες.

Η εξειδίκευση και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων για υποβολή φακέλων καθιστούν το νέο πρόγραμμα πιο απαιτητικό για τους τελικούς δικαιούχους.

Ήδη στο πλαίσιο της ενημέρωσης, ο Περιφερειάρχης έγκαιρα γνωστοποίησε τα παραπάνω σε όλες τις Δημοτικές Αρχές της Περιφέρειας σε συνεργασία με το Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, με επιτόπιες επισκέψεις και συζητήσεις με τα Δημοτικά Συμβούλια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι αναπτυξιακοί στόχοι του Προγράμματος:

Η εφαρμογή του θα περιλαμβάνει 5 Άξονες – Αναπτυξιακούς Στόχους, με την προσπάθεια της Περιφέρειας να επικεντρώνεται στην ευθυγράμμιση και στην απόλυτη συνέργεια με το νέο ΠΕΠ  2021-2027, με το τετραετές Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας, με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό για τη Δίκαιη Μετάβαση, το Ταμείο Ανάκαμψης και τα τομεακά προγράμματα των επιμέρους Υπουργείων.

 

Οι αναπτυξιακοί στόχοι – άξονες είναι:

Έξυπνη Ανάπτυξη (έρευνα και ανάπτυξη, ψηφιακός μετασχηματισμός, καινοτομία και
επιχειρηματικότητα)

Πράσινη Ανάπτυξη (κυκλική οικονομία, προστασία του περιβάλλοντος, κλιματική
αλλαγή)

Κοινωνική Ανάπτυξη (υγεία, απασχόληση, παιδεία/ αθλητισμός, κοινωνική συνοχή)

Ανάπτυξη Υποδομών (δίκτυα, μεταφορές, εφοδιαστική αλυσίδα)

Εξωστρέφεια (πολιτισμός, τουρισμός, αγροδιατροφικός τομέας, βιομηχανία)

Ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο ιδιαίτερα απαιτητικός σχεδιασμός του ΠΠΑ Δυτικής Μακεδονίας καθοδηγείται από τον Περιφερειάρχη Γιώργο Κασαπίδη, ο οποίος είναι  επικεφαλής ενός σφικτού επιτελικού σχήματος ανάπτυξης στρατηγικής.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έγκαιρα και έγκυρα, μέσω της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) με αρμόδιο τον κ. Ευάγγελο Κουρία και τα στελέχη της Υπηρεσίας που ασχολούνται μακροχρόνια με το Εθνικό ΠΔΕ, ακολουθώντας τις οδηγίες του Υπουργείου,  συγκεντρώνει τα στοιχεία προόδου των υφιστάμενων έργων, εξυγιαίνει κάποια από αυτά που δεν παρουσιάζουν στοιχεία προόδου και έχοντας συγκεντρώσει νέες προτάσεις έργων και δράσεων από τις κατά τόπους επισκέψεις του Περιφερειάρχη και υπηρεσιακών στελεχών στα Δημοτικά Συμβούλια, προετοιμάζει ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό ταυτόχρονα πρόγραμμα για υλοποίηση έως το 2025.

Στόχος είναι  ο σχεδιασμός έργων και παρεμβάσεων με συνεκτικό χαρακτήρα που  να οδηγούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται κάθε φορά,  σε αντίθεση με τον μέχρι σήμερα  μονοετή σχεδιασμό του εθνικού ΠΔΕ που δεν επέτρεπε κάτι τέτοιο.

Το ΠΠΑ θα μπορεί να αυξήσει τον προϋπολογισμό του και να καλύψει επιπλέον Προγράμματα που θα διαχειρίζεται απευθείας η Περιφέρεια με τη νέα Δομή Διαχείρισης που προετοιμάζεται μεθοδικά από την αρμόδια διεύθυνση (ΔΙΑΠ).

Το ΠΠΑ θα συζητηθεί και εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο, θα τεθεί σε δημόσια

διαβούλευση και θα κατατεθεί προς έγκριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.