Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 5.236 τ.μ. στο αγρόκτημα Ίμερα Ν. Κοζάνης (5-3-2018)

Εκτύπωση

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 και 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010».
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ.146/27-12-2010 (ΦΕΚ Α’/239/27-12-2010) «περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4061/2012 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του Ν.4235/2014 και το άρθρο 44 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78Α/26-04-2016) (παραχωρήσεις ακινήτων).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).
 5. Την 72143/2887/07-06-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη), που τροποποιήθηκε με την αριθμ 118842 / 2835 / 05-07-2017 απόφαση του
 6. Την από 13-02-2018 αίτηση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιμέρων.
 7. Τα υπ’ αρ. 765/11-04-2016 και 5219/21-09-2016 έγγραφα της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης.
 8. Τα υπ’ αρ. 34203/3022/15-04-2016 και 117624/11724/21-10-2016 έγγραφα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής.
 9. Τα υπ’ αρ. 54886/19-04-2016 και 171047/07-11-2016 έγγραφα του Δασαρχείου Κοζάνης.
 10. Τα υπ’ αρ. 490/12-05-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) και 1693/12-09-2016 έγγραφα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Εφαρμογών & Υπηρεσίας Δόμησης, Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού-Εφαρμογών.
 11. Την αριθμ 17589 / 394 / 01-02-2017 Διακήρυξη Δημοπρασίας της Δνσης Πολιτικής Γης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 12. Την από 08-03-2017 γνωμοδότηση της Επιτροπής θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών ΠΕ Κοζάνης , μαζί με το από 08-03-2017 πρακτικό δημοπρασίας.
 13. Την από 15 -03-2017 προσφυγή κατά της διακήρυξης και του πρακτικού της από 08-03-2017 διακήρυξης δημοπρασίας , του κ. Μπάκανου Νικολάου του Χρήστου.
 14. Την αριθμ 60 / 2017 απόφαση της Επιτροπής θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών ΠΕ Κοζάνης , με την οποία κάνει δεκτή την προσφυγή του κ. Μπάκανου Νικολάου του Χρήστου και επαναλαμβάνει το διαγωνισμό.
 15. Το αριθμ 14 / 30-08-2017 έγγραφο του Τ.Ο.Ε.Β. ΙΜΕΡΩΝ μαζί με το συνημμένο Τοπογραφικό διάγραμμα.
 16. Την αριθμ 124800 / 3033 / 12-07-2018 Διακήρυξη Δημοπρασίας της Δνσης Πολιτικής Γης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 17. Το από 30-08-2017 πρακτικό δημοπρασίας , στο οποίο φαίνεται ότι κηρύχθηκε άγονη η δημοπρασία λόγω μη προσέλευσης.
 18. Η αριθμ 9 / 2017 απόφασή μας περί προσδιορισμού τιμήματος.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

(ΑΔΑ: ΩΤ3Α7ΛΨ-5ΕΖ)

Τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 10 του Ν.4061/2012, με τους ακόλουθους όρους και τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

 1. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής Δημοπρασίας.

Η διεξαγωγή της διαδικασίας της δημοπρασίας θα γίνει στο γραφείο 13 του 1ου ορόφου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κτήριο πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης), θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012 και διενεργείται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Κοζάνης στις 18 Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης στις 11:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 11:15 π.μ.

 1. Στοιχεία των προς παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου:

Έκταση 5.236 τ.μ., η οποία εμπίπτει εντός του αριθμ. 1280μζ «χερσολείβαδο κοινό» τεμαχίου, συνολικής έκτασης 24.753.892 τ.μ., της Β’ Συμπληρωματικής Διανομής Αγροκτήματος «Ίμερα» Ν. Κοζάνης, έτους 1987, για καλλιέργεια ελαιοδέντρων.

 1. Τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος:

Με την αριθμ. 9/2017 απόφαση της Επιτροπής ορίσθηκε το ελάχιστο όριο προσφοράς, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εξήντα τοις εκατό (60%) της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος ήτοι στα δεκαοχτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά (18,90 ) κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά ενενήντα οχτώ ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (98,97) το έτος.

 1. Σταδιακή αναπροσαρμογή του τιμήματος και τόπο και χρόνο καταβολής του (άρθρο 9 και 10 Ν. 4061/2012) όπως αυτό τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 998/46581/07-04-2014 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 953Β΄15-04-2014):

α) Για τα δύο μισθωτικά έτη από την παραχώρηση της χρήσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται μηδενική. Μετά την παρέλευση της διετίας από την παραχώρηση της χρήσης, η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ανά μισθωτικό έτος, και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

β) Ο τόπος καταβολής θα είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο πλειοδότης.

γ) Το τίμημα θα καταβάλλεται ετησίως, εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση της παραχώρησης. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίζει το παράβολο εξόφλησης στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης.

 1. Διάρκεια της παραχώρησης:

Για χρονική διάρκεια είκοσι πέντε (25) έτη.

 1. Εγγυητική Επιστολή Αναγνωρισμένου Πιστωτικού Ιδρύματος για τη συμμετοχή στο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ορίου της προσφοράς ήτοι ένα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (1,89 ) κατά στρέμμα ανά έτος και το έτος Χ ποσοστού 10% ήτοι εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (9,90 €) σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
 2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται με άλλη:

Ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του επιτευχθέντος τιμήματος, για την εξασφάλιση της καταβολής του τιμήματος και την τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης.

 1. Πλειοδότες:

α) Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου, πρέπει να το δηλώσει αμέσως στην Επιτροπή Δημοπρασίας, κατά την σύνταξη των πρακτικών θα προσκομίσει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σχετικό έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς πλειοδοσία, θεωρημένο από δημόσια υπηρεσία, διαφορετικά θεωρείται αυτός ως πλειοδότης.

β) Δεν γίνονται δεκτοί στη Δημοπρασία οι δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

γ) Για τον αποκλεισμό κάποιου από τη Δημοπρασία συντάσσεται από την Επιτροπή έκθεση που προσαρτάται στα πρακτικά της Δημοπρασίας.

 1. Διεξαγωγή της Δημοπρασίας:

H Δημοπρασία διεξάγεται και διευθύνεται από την Επιτροπή Δημοπρασίας, οι δε προσφορές των πλειοδοτών απευθύνονται προς την Επιτροπή αυτή, η οποία τις επαναλαμβάνει μεγαλόφωνα και τις αναγράφει στα πρακτικά, κατά σειρά, μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη.

 1. Υπογραφή Πρακτικών:

Μετά τη λήξη της Δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής που τη διενέργησε και από τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση που ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, ενεργείται εις βάρος του, αναπλειστηριασμός, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 10 του Ν.4061/2012.

 1. Επανάληψη Δημοπρασίας:

H Δημοπρασία επαναλαμβάνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Όταν αποβεί άκαρπη, λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή λόγω μη επίτευξης του τιμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 3. του άρθρου 4 του Ν.4061/2012. Στην περίπτωση αυτή η τιμή εκκίνησης-ελάχιστης προσφοράς-δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αρχικής τιμής εκκίνησης. 

β) Σε περίπτωση που η διαδικασία κριθεί άκυρη λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου αυτής.

γ) Όταν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά μετά την κατακύρωση. Στην περίπτωση αυτή η πλειοδοσία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης, το ύψος της οποίας ορίζεται από το Πρόεδρο της Επιτροπής Δημοπρασίας, στο τετραπλάσιο της τελικής τιμής κατακύρωσης. Το ποσό αυτό βεβαιώνεται στην οικεία Δ.Ο.Υ., ως έσοδο του Δημοσίου.

Ε.Π.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΓΚΑΡΛΙΩΤΑΣ

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στη δημοπρασία (pdf)

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στη δημοπρασία (doc)

Πίνακας συντεταγμένων τεμαχίου 5.236 τ.μ.

Κοινοποιήστε: Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail