Πρόσκληση της επιτροπής θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών για υπόθεση του Δάλλα Δημήτριου του συνιοικισμού Πτελέων

Αναδασμός

Η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της έδρας (ΠΕ Κοζάνης) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως συγκροτήθηκε με την αριθμ. 72143/2887/07-06-2016 (ΑΔΑ: ΩΒΕΔ7ΛΨ-ΞΤ6) και τροποποιήθηκε με την αριθμ. 118842 / /2835 / 05-07-2017 (ΑΔΑ ΩΠ6Ν7ΛΨ-ΧΥ6) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπ’ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4061/2012 «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α’/22-3-2012), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με άρθρο 37 παρ.9 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄32/11-02-2014) με το οποίο προστέθηκε η παρ.7α, περ. α.α. στο αρθ.  22 του Ν. 4061/2012, την αριθμ.559/26818/26-02-2014 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α’/09-03-1999),
  1. Την  από 04-05-2016 αίτηση του Δάλλα  Δημητρίου του Σωκράτη

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τον Δάλλα Δημήτριο του Σωκράτη, όπως εμφανισθεί ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στο γραφείο 13 της Δ/νσης Πολιτικής Γης (έδρα) στην Κοζάνη Δημοκρατίας 27 στις 30 Αυγούστου  2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ. προκειμένου η Επιτροπή να αποφανθεί για την  παραχώρηση έκτασης ή μη στο συνοικισμό ΠΤΕΛΕΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν 4061 / 12 .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

 

Πίνακας Αποδεκτών:

  1. Μέλη Επιτροπής με τα αναπληρωματικά τους μέλη