Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 23η/15-12-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 23η/15-12-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 23η/15-12-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1 Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων

270/15 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων
2 Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Κέντρου Περιβάλλοντος (ΚΕΠΕ) για Πρόγραμμα Prolife. Με Τίτλο «Υλοποίηση Πακέτων Εργασίας του έργου : “ProlifeThe quality of life prerequisite for progress and sustainable development in the cross border area (Η ποιότητα ζωής ως Προϋπόθεση για την Πρόοδο και την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Διασυνοριακή Περιοχή)» και την Μεταφορά Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου από Εταίρο σε Εταίρο

271/15 Αποσύρρεται

3

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Παράτασης Διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας(Π.Ε. Κοζάνης)-Δήμου Κοζάνης-ΔΕΥΑΚ και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με Θέμα «Εκτίμηση της Προέλευσης του Εξασθενούς Χρωμίου στο Υπόγειο Νερό Ύδρευσης των Δ.Δ. Ακρινής, Αγίου Δημητρίου, Ρυακίου και Κοιλάδας του Δήμου Κοζάνης»

272/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την παράταση διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης
4 Ημερήσιας Διάταξης

Εκπρόθεσμη Διακοπή της Α.Μ.Κ.Ε. T.Σ.Α. Ν. Κοζάνης και Εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης για τις Ενέργειες που θα Απαιτηθούν.

273/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την διακοπή της Α.Μ.Κ.Ε. Τ.Σ.Α. Ν.Κοζάνης
5 Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του .Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΣ 2015» Προϋπολογισμού : 100.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

274/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο Δημοπράτησης -Εκτέλεσης του έργου
6 Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού : 65.500,00 € (με Φ.Π.Α.).

275/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του έργου
7 Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Ε.Ο. ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ» Προϋπολογισμού : 74.750,00 € (με Φ.Π.Α.).

276/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο Δημοπράτησης – Εκτέλεσης του έργου
8 Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης-Έκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «ΕΡΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ – ΕΛΑΤΗΣ», Προϋπολογισμού : 24.324,94 € (με Φ.Π.Α).

277/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο Δημοπράτησης – Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου
9 Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙAΚΗ ΟΔΟ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΙΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΡΓΙΛΟΥ», Προϋπολογισμού : 24.000,00 € (με Φ.Π.Α).

278/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο δημοπράτησης-εκτέλεσης του έργου

10

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ4 ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΜΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Δ.Ε. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ», προϋπολογισμού : 15.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

279/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης -εκτέλεσης του έργου
11 Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση Πίνακα Έργων που θα Χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε. 2008ΕΠ04100000

280/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση Πίνακα έργων
12 Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση Πίνακα Έργων που θα Χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και Τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)

281/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση του πίνακα έργων
13 Ημερήσιας Διάταξης

Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

282/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την περιφερειακή στρατηγική για την κοινωνική ένταξη της Π.Δ.Μ.
14 Ημερήσιας Διάταξης

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2016 και 2017

283/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών για τα έτη 2016 και 2017
15 Ημερήσιας Διάταξης

8η Έγκριση Εισήγηση Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού

Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο

Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016.

284/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 8η εισήγηση έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του Ε.Α.Π.

Κοζάνη 17/12/2015

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Κωτσίδης Γεώργιος