Ανάλυση Δυνατών Σημείων, αδυναμιών, Ευκαιριών και Κινδύνων (SWOT)

3.3. Ανάλυση Δυνατών Σημείων, αδυναμιών, Ευκαιριών και Κινδύνων (SWOT)

Για τη δόμηση οποιασδήποτε επενδυτικής στρατηγικής η ανάλυση SWOT αποτελεί την πλέον αποτελεσματική τεχνική για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος σχεδιασμού και ειδικότερα για την κατανόηση των Ισχυρών και των Αδύνατων σημείων καθώς και για την αναγνώριση των Ευκαιριών και των Απειλών.

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής, βάσει της ανάλυσης που προηγήθηκε σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο ΟΧΕ, με αναφορά στα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που αφορούν το φυσικό περιβάλλον, τα δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, τη χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση και τις υφιστάμενες τεχνικές υποδομές.

Με γνώμονα τα αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT μπορεί να γίνει καθορισμός του οράματος, των στρατηγικών στόχων, των αξόνων παρεμβάσεων και των ειδικών στόχων ενός επιχειρησιακού σχεδίου δράσης και επενδύσεων για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας.

Εικόνα 3.3.1: Ανάλυση SWOT για επενδυτικές στρατηγικές στο υδατικό διαμέρισμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Εικόνα 3.3.1: Ανάλυση SWOT για επενδυτικές στρατηγικές στο υδατικό διαμέρισμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2

3.3. Ανάλυση Δυνατών Σημείων, αδυναμιών, Ευκαιριών και Κινδύνων (SWOT)

Εικόνα 3.3.1: Ανάλυση SWOT για επενδυτικές στρατηγικές στο υδατικό διαμέρισμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Με βάση την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης τα καίρια ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια κάποιας επενδυτικής πρωτοβουλίας επί των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας διακρίνονται σε επίπεδο φυσικού περιβάλλοντος, οικονομίας-επιχειριματικότητας και υποδομών/υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό οι σημαντικότερες προκλήσεις για την περιοχή ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν την ανάγκη πολλαπλής αξιοποίησης των λιμναίων οικοσυστημάτων ως πόλων βιώσιμης ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας, την ανάδειξη και ορθολογική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, τη διασύνδεση φυσικής, πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς με την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματική ανάπτυξη και τόνωση της τοπικής οικονομίας, την ενίσχυση των υποδομών και την παροχή υπηρεσιών ποιότητας προς όφελος κατοίκων και επισκεπτών.