21. Κατιονική Εναλλακτική Ικανότητα (C.E.C.)

21. Κατιονική Εναλλακτική Ικανότητα (C.E.C.)

Με αυτόν τον όρο εκφράζεται η ιδιότητα εναλλαγής ιόντων, που συγκρατούνται στην στερεά φάση του εδάφους, με άλλα ιόντα, που ανευρίσκονται σε υδατικό διάλυμα.

Η εναλλαγή αυτή μπορεί να λάβει χώρα και με συνθήκες απουσία ύδατος. Με τον όρο Κατιονική Εναλλακτική Ικανότητα εκφράζεται το συνολικό ποσό των κατιόντων, το οποίο μπορούν να προσροφήσουν τα ανόργανα και τα οργανικά κολλοειδή του εδάφους.

Η χωρική κατανομή των τιμών των εδαφών της περιοχής παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με την κατανομή των τιμών της οργανικής ουσίας, αλλά και της κατανομής της αργίλου.

Οι υψηλές τιμές που παρουσιάζονται στις περιοχές της Ν. Νικόπολης και δυτικά της Καρδιάς συμπίπτουν με αντίστοιχα υψηλά ποσοστά αργίλων στα εδάφη της περιοχής, χωρίς να παρατηρούνται και υψηλές τιμές οργανικής ουσίας αντίστοιχα.

Αντίθετα οι υψηλές τιμές που παρατηρούνται βόρειο-ανατολικά της λίμνης Χειμαδίτιδας, όπου υπάρχουν σύγχρονοι τυρφώνες συμπίπτουν τόσο με υψηλές τιμές οργανικής ουσίας όσο και με υψηλά ποσοστά αργίλου στα εδάφη.

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΑ
ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Αρ. Δείγματος Cu Pb Zn Co Ni Cr Mo Cb V
ΔΡΕΠΑΝΟ 1 10,3 <3,00 42 110 2750 1050 <10,00 <0,4 50
ΔΡΕΠΑΝΟ 2 9,9 <3,00 35 122 2610 1410 <10,00 <0,4 85
ΔΡΕΠΑΝΟ 3 8,1 <3,00 35,6 100 2550 1150 <10,00 <0,4 71
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 71,1 <3,00 215 54,5 93 146 <10,00 <0,4 <30
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 57,2 <3,00 108 28,6 101 135 <10,00 <0,4 50
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 16,4 11,8 18,2 58,7 1260 1525 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 5,5 <3,00 30,6 87,2 2010 1330 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 3,6 <3,00 24,4 89,5 2502 830 <10,00 <0,4 <30

 

 

Χάρτης Κατιονικής Εναλλακτικής Ικανότητας (C.E.C.) ΠΔΜ