18. Φώσφορος (P)

18. Φώσφορος (P)

Η ολική περιεκτικότητα των εδαφών σε P ποικίλει. Εδάφη, που αναπτύχθηκαν επί ασβεστολιθικών και μαργών, παρουσιάζουν συγκεντρώσεις >0,2%, ενώ εδάφη που προήλθαν από όξινα πετρώματα, παρουσιάζουν πολύ μικρές συγκεντρώσεις σε ολικό P.

Από την κατανομή του P2O5 στα εδάφη της περιοχής διαπιστώνεται, ότι οι τιμές του είναι πολύ χαμηλές και κυμαίνονται από 0,01%-0,92%, δηλαδή εκπεφρασμένες ως ισοδύναμες συγκεντρώσεις ολικού P κυμαίνονται από 0,004%-0,40%.

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις παρατηρούνται σε εδάφη, που υπέρκεινται σχηματισμών ασβεστολιθικής σύστασης, ή είναι πλούσια σε οργανικό υλικό (νότιο τμήμα της περιοχής και τμήμα γύρω από τις λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη), ενώ οι χαμηλές συγκεντρώσεις παρατηρούνται σε περιοχές, όπου υπάρχει επικράτηση πυριτικών ορυκτών.

Ο Φώσφορος (P) χρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανία πυρείων (σπίρτων), στη μεταλλουργία για την παρασκευή φωσφορούχων ορειχάλκων, στη βιομηχανία χημικών προϊόντων για την παρασκευή πεντοξειδίου, πεντοχλωριδίου και τριχλωριδίου του φωσφόρου κυρίως ως μυοκτόνο, στη βιομηχανία όπλων για την κατασκευή εμπρηστικών βομβών αλλά και στη βιομηχανία χρωμάτων.

Ο φωσφόρος ενώνεται άμεσα ή έμμεσα με μεγάλο αριθμό χημικών στοιχείων (με μέταλλα ή αμέταλλα).

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΑ
ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Αρ. Δείγματος Cu Pb Zn Co Ni Cr Mo Cb V
ΔΡΕΠΑΝΟ 1 10,3 <3,00 42 110 2750 1050 <10,00 <0,4 50
ΔΡΕΠΑΝΟ 2 9,9 <3,00 35 122 2610 1410 <10,00 <0,4 85
ΔΡΕΠΑΝΟ 3 8,1 <3,00 35,6 100 2550 1150 <10,00 <0,4 71
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 71,1 <3,00 215 54,5 93 146 <10,00 <0,4 <30
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 57,2 <3,00 108 28,6 101 135 <10,00 <0,4 50
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 16,4 11,8 18,2 58,7 1260 1525 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 5,5 <3,00 30,6 87,2 2010 1330 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 3,6 <3,00 24,4 89,5 2502 830 <10,00 <0,4 <30

 

Χάρτης Φωσφόρου ΠΔΜ