Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Μετατάξεις

Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α΄/02-12-2016) “Ενιαίο σύστημα κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την ιοπική Αυτοδιοίκηση και λοιπές διατάξεις” όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.  4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α΄/01-03-2017)

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μετατάξεις

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.) προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες του Ιδρύματος με μετάταξη υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Ά) σε συνδυασμό με το άρθρο 38 του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 24Ά) από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών

Μετατάξεις

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό στις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες της, προτίθεται να τις ενισχύσει με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4440/2016 (Α’224) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4456/2017 (Α’ 24), των άρθρων 71, 73 και 74 του […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)

Μετατάξεις

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) Έχοντας υπόψη: 1)τις διατάξεις: α.του Π.Δ. 50/2001 (Α ́ 39) β.των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (Α ́ 26) γ. του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (Α ́ 263). δ. των άρθρων 10 και 19 του Ν. 3801/2009 (Α ́163). ε. του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (Α ́ 180). στ.του άρθρου […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων προς την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ημοσίων Εσόδων βάσει των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν .4456/2016 (ΦΕΚ Α /24/01-03-2017) και του άρθρου 71 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α/26/9.02.2007)

Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βάσει των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν .4456/2016 (ΦΕΚ Α /24/01-03-2017) και του άρθρου 71 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α/26/9.02.2007) Ι. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη Διοικητικού Προσωπικού στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ν.Π.Δ.Δ.)

Μετατάξεις

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ν.Π.Δ.Δ.) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α’/09-02-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»,όπως ισχύουν. 2.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/τ.Α’/23-11-2007) «Ρυθμίσειςθεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του περιεχομένου του φακέλου του έργου: «Μονάδα Παραγωγής – Αποθήκευσης – Εμπορίας Εκρηκτικών Υλών για εμπορική χρήση, στη θέση «ΜΠΑΪΡΙΑ» στους Αγαλαίους της Δ.Ε. Βεντζίου του Δήμου Γρεβενών»

Εκρηκτικές ύλες

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ανακοινώνει και Προσκαλεί Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθ. 6 & 7 της υπ’αριθ. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/19-04-13 απόφασης (ΦΕΚ 964Β/2013) και άρθ. 6 της υπ’αριθ. οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45Β/2014) ΚΥΑ, τους πολίτες (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησής τους (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Ποιότητας […]

» Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση εργασίας των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

ΔΔΕ Κοζάνης

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης διοργανώνει την Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017, και ώρα 11:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης (Δημοκρατίας 27, Διοικητήριο) συνάντηση εργασίας των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς της.

» Διαβάστε περισσότερα

Επαναλειτουργία Δημόσιου ΚΤΕΟ Κοζάνης

ΚΤΕΟ Κοζάνης

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ενημερώνει ότι, από σήμερα Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, προχωρά στην επαναλειτουργία του Δημόσιου ΚΤΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ, μετά την αποκατάσταση της βλάβης του μηχανογραφικού συστήματος.

» Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή λειτουργίας Δημόσιου ΚΤΕΟ Κοζάνης

ΚΤΕΟ Κοζάνης

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ενημερώνει ότι προχωρά στην αναστολή λειτουργίας του Δημοσίου ΚΤΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ, λόγω βλάβης στο μηχανογραφικό σύστημα.

» Διαβάστε περισσότερα
1 101 102 103 104 105 143