Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη ∆ιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης

Μετατάξεις

Το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (τέως Υπουργείο Εσωτερικών) με έδρα την Αθήνα,

προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές του ανάγκες στη νεοσυσταθείσα ∆ιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.∆.∆.,Αποκεντρωμένες∆ιοικήσεις, Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και Περιφέρειες.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση