Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

27η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (30-5-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

27η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (30-5-2023)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 5013/2023), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών και των αναπληρωτών τους στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Βαβλιάρα Γεώργιο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Γιάτσιο Ιωάννη
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

 

σε συνεδρίαση την Τρίτη 30/05/2023 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Σύσταση και Συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη διενέργεια του Διεθνούς Διαγωνισμού υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (έδρας) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιόδου 2023-2024 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 3. Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 4. Έγκριση του  Πρακτικού IΙ (Οικονομικών Προσφορών) του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 5. Έγκριση των  Πρακτικών Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) και ΙΙ (Οικονομικές Προσφορές) του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών για την υλοποίηση του έργου δράσεις ανοικτής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης & ψηφιακής ωριμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 6. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 12η/2023

  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)

 7. Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών με βάση το νερό για τη διαγράμμιση του οδικού δικτύου Π.Ε. Κοζάνης» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
 8. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών Προσκόπων Δυτικής Μακεδονίας» Προϋπολογισμού: 55.000,00€ (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 9. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας του υποέργου 1: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Πενταβρύσου και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πενταβρύσου και Περδίκκα στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαϊδας»  της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5052246, Προϋπολογισμού: 2.035.645,16 € (χωρίς Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 10. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Πενταβρύσου και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πενταβρύσου και Περδίκκα στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας» Προϋπολογισμού: 2.035.645,16€ με Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 11. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Ανατολικού» Προϋπολογισμού: 2.124.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 12. Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών  αυτοκινήτων

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)

 13. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Ιππικού Συλλόγου Σιάτιστας «ΑΓΙΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ», και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στις 10-11/06/2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 14. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων για συνδιοργάνωση εκδήλωσης της ΠΕ Κοζάνης και του ΝΟΚ στις 11-6-2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 15. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Αεραθλητική Λέσχης Δήμου Βοΐου «ΑΙΘΕΡΑΣ» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του 32ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αποστάσεων Αλεξιπτώτου Πλαγιάς στην Τ.Κ. Γαλατινής στην θέση «Ανάληψη» στις 30/7/2023 έως 6/8/2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 16. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων της Θρακικής Εστίας Εορδαίας και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στις 22-23-24-25 Ιουνίου του 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 17. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης μελετών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 18. Έγκριση Μετακίνησης  Υπηρεσιακού Αυτοκινήτου Εκτός Ορίων Περιφέρειας Π.Ε. Γρεβενών

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)

 19. Έγκριση δαπάνης για τον καθαρισμό εκτάσεων στον οικισμό «Καληράχη» του Δήμου Γρεβενών για λόγους προστασίας έναντι πυρκαγιάς, ποσού 2.310,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας)
 20. Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΑΦΡΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΛΠ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 21. Έγκριση 2ης Τροποποίησης (Τροπ. 2) του Προγράμματος  που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 541 της  Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2023  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 22. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης κατανομής  συνολικού ποσού 52.500,00 € για  την  «Φύλαξη του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας»  και δικαιώματα προαίρεσης 25% , χρονικής διάρκειας έως δεκαπέντε (15) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι από 01-07-2023 έως 30-09-2024 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 23. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης κατανομής  συνολικού ποσού 30.000,00 [€/έτος] για  την  «Προμήθεια υλικών και εργασίες συντήρησης – επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων Π.Ε Φλώρινας» για χρονική διάρκεια 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (έτη 2023- 2024) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 24. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης κατανομής συνολικού ποσού 21.977,28€  για την πρακτική άσκηση μαθητών του ΕΠΑ.Λ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  σχολικού έτους 2023-2024

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)

 25. Έγκριση επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντος ποσού Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 26. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 27. Μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Μετάβασης, Πράσινου Μετασχηματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 28. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του περιφερειακού συμβούλου Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 29. Έγκριση Μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Μεταποίησης, Επιχειρηματικότητας και Ισότητας (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Μ.Μ.Ε.

 

26η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (23-5-2023) – 26η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (23-5-2023)