«Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 499,95ΚWp και συνοδά έργα»

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 499,95ΚWp στη θέση «ΟΜΑΛΟΝ 1»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 499,95ΚWp και συνοδά έργα» στη θέση «ΟΜΑΛΟΝ 1»

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 499,95ΚWp και συνοδά έργα», της εταιρείας “SIROCO 69 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”, που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο εμβαδού 9.832,62τ.μ., στη θέση «ΟΜΑΛΟΝ 1», σε τμήμα του Α.Τ.655 της Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1958 Αγροκτήματος Τ.Κ. Πύργων, Δ.Ε. Βερμίου, Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

I. Στοιχεία του έργου

α. Ονομασία του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 499,95ΚWp και συνοδά έργα», στη θέση «ΟΜΑΛΟΝ 1».

β. Θέση του έργου: γήπεδο εμβαδού 9.832,62τ.μ., στη θέση «ΟΜΑΛΟΝ 1», σε τμήμα του Α.Τ.655 της Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1958 Αγροκτήματος Τ.Κ. Πύργων, Δ.Ε. Βερμίου, Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Οι συντεταγμένες, στο γεωγραφικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, του πολυγώνου του γηπέδου εμβαδού 9.832,62τ.μ., δασική έκταση – έκταση επέμβασης, σύμφωνα με τo υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα και οι συντεταγμένες των κορυφών της οδού προς διάνοιξη μήκους 297,29μ., παρατίθενται στους πίνακες του παραρτήματος Ι.

γ. Φορέας του έργου: «SIROCO 69 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

δ. Υπεύθυνος του έργου: Γεώργιος Γεωργακόπουλος (Νόμιμος εκπρόσωπος), email: info@fgrid.com

 

 

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Αν/τής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης

 

  

Δημήτριος Αλβανός

Π.Ε. Περιβάλλοντος με Α’ β

 

Συνημμένα:

Η Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 499,95 ΚWp και συνοδά έργα», της εταιρείας “SIROCO 69 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”, που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο εμβαδού 9.832,62τ.μ., στη θέση «ΟΜΑΛΟΝ 1», με ΑΔΑ: ΩΝΘ57ΛΨ-2Σ2

Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 499,95 ΚWp