Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (30-3-2022)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (30-3-2022)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (30-3-2022) – Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (30-3-2022) – Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (30-3-2022)

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως ισχύει,
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2 και 3 του Νόμου 4682/2020 (ΦΕΚ 76/τ. Α’/3-4-2020) όπως ισχύει.
 3. Tης εγκυκλίου  με  αριθμό 642/2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε)  “Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά τι διάστημα της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με το άρθρο 167 του ν. 4830/2021” (Α 169) της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών
 4. Tης εγκυκλίου  με  αριθμό 934/2021 (ΑΔΑ: 6ΔΨ046ΜΤΛ6-ΩΡΥ)  της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα του κεφαλαίου Γ΄ “Επιτροπές Περιφερειακού Συμβουλίου”   και κεφαλαίου Δ΄ “Διενέργεια εκλογής σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID – 19”
 5. Tης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ). με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ. 16506/18-3-2022 (ΦΕΚ Β΄ 1302)  “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα , 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως τη Δευτέρα , 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00

Σας καλούμε σε συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέματα:

1: Έγκριση ονοματοδοσίας της αίθουσας συσκέψεων του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών (Διοικητήριο Γρεβενών 3ος όροφος) προς τιμήν του εκλιπόντος πρώτου αιρετού Νομάρχη Γρεβενών Αντώνη Πέτσα.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Αθανάσιος Φωλίνας.

2: Έγκριση ένταξης – απένταξης – τροποποίησης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 30η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.).

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Κασαπίδης.

3: Σύσταση Επιτροπής αποφασιστικού χαρακτήρα του Περιφερειακού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 164 Ν.3852/2010.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Κασαπίδης.

4: Εκλογή μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Κασαπίδης.

5: Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο υπό σύσταση Δίκτυο με την επωνυμία «Δίκτυο Πόλεων για την Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο ΑΓΡΟΒΟΙΟ».

Εισηγητής  ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Λάμπρος Χατζηζήσης.

6: Κατανομή ποσών του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2022.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μακρυγιάννης Μενέλαος.

7: Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Εσόδων – Εξόδων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Δ’ Τρίμηνο του 2021.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μακρυγιάννης Μενέλαος.

8: Έγκριση Απολογισμού Έτους 2021.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μακρυγιάννης Μενέλαος.

9: 4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (4η/2022).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μακρυγιάννης Μενέλαος.

10: 5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (5η/2022).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μακρυγιάννης Μενέλαος.

11: 6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (6η/2022).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μακρυγιάννης Μενέλαος.

12: Έγκριση Ανοίγματος Λογαριασμού.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μακρυγιάννης Μενέλαος.

13: Τροποποίηση ως προς τις ειδικότητες, της υπ’ αριθμ. 204/21 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δέσποινα Κοζατσάνη.

14:Έγκριση τρόπου δημοπράτησης  του έργου της ΠΕ  Καστοριάς: «Συντήρηση γεφυρών Μανιάκων και Ποριάς».

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δέσποινα Κοζατσάνη.

15:Έγκριση τρόπου δημοπράτησης  του έργου της ΠΕ  Καστοριάς: «Έργα Προστασίας  αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ  Βράχου» Προϋπολογισμού  37.000,00€.  (με ΦΠΑ),

Εισηγήτρια:  η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δέσποινα Κοζατσάνη.

16:Έγκριση Ένταξης Προμήθειας στο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2022 και του Τρόπου Δημοπράτησης της.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Αθανάσιος Φωλίνας.

17:Τρόπος εκτέλεσης νέων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2022 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Αθανάσιος Φωλίνας.

18: Τρόπος δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16, για το έργο: «Βελτίωση οδικού τμήματος Βουνάσα – Ελάτης εντός των ορίων της Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμός: 2.730.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης κ. Αικατερίνη Δαδαμόγια.

19: Τρόπος δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/16 για το έργο: «Βελτίωση και εκσυχρονισμός του Αρδευτικού έργου Μεσιανής Δήμου Σερβίων», Προϋπολογισμός 100.000.00€ με Φ.Π.Α..

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης κ. Αικατερίνη Δαδαμόγια.

20: Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 39/21 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Μ. και εκ νέου έκδοση απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Μ. σχετικά με τον τρόπο δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16, για το έργο: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού & αποκατάσταση λιθορριπής προστασίας θεμελίωσης γέφυρας χειμάρρου Τ.Κ. Κομνηνών» Προϋπολογισμός: 38.700,00 € (με  Φ.Π.Α.).

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης κ. Αικατερίνη Δαδαμόγια.

21: Τρόπος δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑΤΟΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 74 ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 60 ΤΟΥ Ν.3669/2008» Προϋπολογισμός: 150.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης κ. Αικατερίνη Δαδαμόγια.

22: Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου ειδικότητας Π.Ε. κτηνίατρων για το πρόγραμμα «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών».

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης κ. Αικατερίνη Δαδαμόγια.

23:Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την υλοποίηση της δράσης «Κοπή κλαδιών -Αποψίλωση Οδικού Δικτύου Δήμου Πρεσπών.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.Σωτήριος Βόσδου.

24: Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την υλοποίηση  της δράσης: “Καθαρισμός Βλάστησης Οδικού Δικτύου Φλώρινας – Αμυνταίου”. 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.Σωτήριος Βόσδου.

 

Σημειώνεται ότι δικαίωμα ψήφου στο 4ο θέμα θα έχουν μόνο οι παρόντες στην αίθουσα Περιφερειακοί Σύμβουλοι βάσει των εγκυκλίων 642/2021 και  934/2021.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Συνεδρίαση να ενημερώσουν τη γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου στα τηλέφωνα : 2461052620, 2461052621 ή με e-mail στο info.ps@pdm.gov.gr 

 

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου

 

Πίνακας Αποδεκτών:

 1. Γκατζαβέλη Παναγιώτα
 2. Τσιούμαρης Γρηγόριος
 3. Βαβλιάρας Γεώργιος
 4. Λυσσαρίδης Νικόλαος
 5. Κιάνας Στέργιος
 6. Πουταχίδου Όλγα
 7. Μαργαρίτης Γεώργιος
 8. Τοπαλίδης Ηλίας
 9. Ντιό Ευφροσύνη
 10. Δαδαμόγια Αικατερίνη
 11. Μακρυγιάννης Μενέλαος
 12. Κιοσές Ιωάννης
 13. Βόσδου Σωτήριος
 14. Άμπας Βασίλειος
 15. Σαββόπουλος Δημήτριος
 16. Κοζατσάνη Δέσποινα
 17. Μάνος Θωμάς
 18. Φωλίνας Αθανάσιος
 19. Γιάτσιος Ιωάννης
 20. Χατζηζήσης Λάμπρος
 21. Καρυπίδης Θεόδωρος
 22. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 23. Λαζαρίδης Παύλος
 24. Κάτανας Ηλίας
 25. Γιαννακίδης Σταύρος
 26. Λιάσης Ιωάννης
 27. Κωτακίδης Γεώργιος
 28. Κώττας Παναγιώτης
 29. Μαρκόπουλος Ναούμ
 30. Ζεμπιλιάδου Γεωργία
 31. Χριστοφορίδης Γεώργιος
 32. Μπουμπόναρη Νικολέτα
 33. Στρατάκης Ιωάννης
 34. Τζιώτζης Απόστολος
 35. Γιαννόπουλος Γρηγόριος
 36. Τσάκωνας Αντώνιος
 37. Καραντζίδης Βασίλειος
 38. Σαββουλίδης Χρήστος
 39. Πράσσος Στέφανος

 

Κοινοποίηση

 1. Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, κ. Βασίλειος Μιχελάκης
 2. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 3. Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 4. Μ.Μ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας
 5. Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Δ.Μ.
 6. ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 7. Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
 8. Γραφεία Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.
 9. Γραφεία Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.