Προκήρυξη θέσης Νομικού Συμβούλου σε Ευρωπαικό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Προκηρύξεις θέσεων
Σύμφωνα με το A.Π.2370/31-3-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) για τη θέση του Νομικού Συμβούλου με στοιχεία:Legal Advisοr AD7-ECHA/TA/2017/001

Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 24η Απριλίου 2017, (ώρα Ελσίνκι 12:00).
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Γιάννης Σπηλιωτόπουλος
Εσωτερική Διανομή
(Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ για την παράταση