Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου έργου: «Επισκευή – συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Φλώρινας»

Διοικητήριο ΠΕ Φλώρινας

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου έργου: «Επισκευή – συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Φλώρινας»

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή – συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Φλώρινας»,εκτιμώμενης αξίας 12.096,77 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, στα γραφεία της, οδός Πτολεμαίων 1 (Διοικητήριο) – Φλώρινα. Ημερομηνία διεξαγωγής 16-08-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών).

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με τους σύγχρονους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγείας όπως αυτοί ορίζονται στα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια τόσο των εργαζόμενων στο έργο όσο και των διερχόμενων από αυτό. Ακόμα ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Τέλος θα τηρηθεί αυστηρά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης (συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου 180 ημερολογιακές ημέρες), το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί επικαιροποιημένο από τον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πατήστε εδώ.