Προκήρυξη – πρόσκληση για τη στελέχωση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη – πρόσκληση για τη στελέχωση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Προκήρυξη – πρόσκληση για τη στελέχωση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προκειμένου να στελεχώσει την ως άνω Ειδική Γραμματεία, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α/101), κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, με την ίδια θέση εργασίας και με το ίδιο μισθολογικό καθεστώς, κατά τις διατάξεις του Ν.4354/2015, προκειμένου να καλυφθούν εβδομήντα μια (71) θέσεις, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α ́).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στον πίνακα διανομής της παρούσας πρόσκλησης, εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία και δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρόνο, λόγω παραμεθορίου ή άλλους λόγους).

1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

Ο αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν έχουν ως εξής:

KΑΤΗΓΟΡΙΑ                 ΚΛΑΔΟΣ                   ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ             ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ        53

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                      1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                         3

ΤΕ        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                  6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                            1

ΔΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ                 5

ΥΕ                       ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ                      2

 

2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και τα προσθέτως συνεκτιμώμενα στοιχεία για τις θέσεις είναι τα ακόλουθα:

Για την Κατηγορία ΠΕ

Τυπικά προσόντα

– Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, γνωστικού αντικειμένου αντίστοιχου με τον οικείο κλάδο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 3, 4, 5 και 6 του Π.δ.50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

– Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και υπηρεσιών Internet.

– Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Για την Κατηγορία ΤΕ

Τυπικά Προσόντα

-Για την κατηγορία ΤΕ, ως τυπικά προσόντα θεωρούνται τα προβλεπόμενα στα άρθρα 12, 13 και 14 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και υπηρεσιών Internet.

-Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη πρόσκληση (ΑΔΑ: 7ΩΔΣ4653Ο7-ΞΥ1)

 

 

Για την Π.Δ.Μ.