Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών» 2017-2018

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών» 2017-2018

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών» 2017-2018

Το ΤΕΙ ΑΜΘ (Τμήματα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Διοίκησης Επιχειρήσεων) και η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας προκηρύσσουν έως ογδόντα (80) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018, στο πλαίσιο του αυτοχρηματοδοτούμενου Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) που οργανώνουν.

Το ΔΔΜΠΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών (MSc in analysis and management of Manmade and natural disasters)».

Για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση δώδεκα (12) μεταπτυχιακών μαθημάτων και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής.

Το ΔΔΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης και διαρκεί τρία (3) εξάμηνα. Τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο του 2017.

Για την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών αναγκών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. οι φοιτητές καταβάλλουν ποσό διδάκτρων το οποίο ορίζεται, για κάθε ακαδημαϊκή σειρά, στον κανονισμό οικονομικής διαχείρισης του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2017, το κόστος των διδάκτρων έχει καθοριστεί σε 3.500€, τα οποία θα καταβληθούν σε τρεις (3) δόσεις, έκαστη των οποίων θα καταβάλλεται με την έναρξη κάθε εξαμήνου.

Ειδικές μειωμένες τιμές προβλέπονται για τους ανήκοντες στο ΠΣ, τους εθελοντές πυροσβέστες, τους εθελοντές που ανήκουν στη ΓΓΠΠ, τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αναλόγως της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του κάθε προγράμματος, θα εξετάζεται η δυνατότητα μείωσης του κόστους των διδάκτρων μέσω της χορήγησης υποτροφιών σύμφωνα με κριτήρια που θα καθορίζει η οικεία Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του οικείου Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή:

Α1) Αξιωματικοί ΠΣ,

Α2) Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί, Πυροσβέστες και Πυροσβέστες ΠΥ εφόσον είναι κάτοχοι

πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας, ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής (σε

ποσοστό 80% κατ’ελάχιστον.

Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων που αντιστοιχούν στο 80%, το υπόλοιπο ποσοστό

θα καλύπτεται από τις κατηγορίες Β, Γ και Δ)

Β1) Αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων

Β2) Υπαξιωματικοί και μόνιμα στελέχη, μη βαθμοφόροι των Σωμάτων Ασφαλείας και των

Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας, ή

ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.

Γ) Μη ένστολοι πολίτες της χώρας, ιδιαίτερα στελέχη πολιτικής προστασίας, όσοι

δραστηριοποιούνται στον χώρο της Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ) και στον

χώρο της Υγείας, που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας, ή ομοταγούς

ιδρύματος της αλλοδαπής.

Σε κάθε περίπτωση τα πτυχία αυτά θα πρέπει να είναι συναφή με μέρος τουλάχιστον του

γνωστικού αντικειμένου του Μεταπτυχιακού προγράμματος.

Δ) Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι σπουδαστές των συναφών με το

αντικείμενο Σχολών, οι οποίοι θα έχουν περατώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν τις

ημερομηνίες εγγραφής στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι ο βαθμός του πτυχίου, η συγγένεια του βασικού προπτυχιακού πτυχίου ή διπλώματος με το Δ.Δ.Π.Μ.Σ., η επαγγελματική εμπειρία, η ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, η ύπαρξη άλλου συναφούς πτυχίου ή μεταπτυχιακού, οι συστατικές επιστολές, η γνώση της αγγλικής και άλλων ξένων γλωσσών.

Οι ενδιαφερόμενοι για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά από τις 2/5/2017 έως τις 21/8/2017:

 

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη

 

 

Για την Π.Δ.Μ.