Προκήρυξη για “Μίσθωση Ακινήτου για στέγαση του ΚΕ.Σ.Υ. Ν. Γρεβενών”

Διοικητήριο ΠΕ Γρεβενών

Προκήρυξη για “Μίσθωση Ακινήτου για στέγαση του ΚΕ.Σ.Υ. Ν. Γρεβενών”

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διακηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία με γραπτές προσφορές, βάσει της Αριθμ.2362/2019 Απόφασής της και συμπληρωματικά με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, για την μίσθωση ακινήτου στέγασης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ε.Σ.Υ.) ΓΡΕΒΕΝΩΝ, σύμφωνα με τους όρους Διακήρυξης.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στην πόλη των Γρεβενών και να είναι προσβάσιμο σε Α.Μ.Ε.Α.. Επίσης η μικτή του επιφάνεια να ανέρχεται στο 160 έως 170 τ.μ. και να συμφωνεί πλήρως με τους όρους της Διακήρυξης.

Οι προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα κατατίθενται εντός σφραγισμένου φακέλου (1 πρωτότυπο και 1 απλό αντίγραφο) οι οποίοι θα αναγράφουν εξωτερικά τον τίτλο της Διακήρυξης, στο Τμήμα Προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (Διοικητήριο Γρεβενών 2ος όροφος – γραφεία 421 και 437) εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης και μέχρι την 09/03/2020, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09.00”-15.00”).

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς ταχυδρομικώς, η αποστολή γίνεται με συστημένη επιστολή και πρέπει να περιέλθει στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών εντός της εικοσαήμερης προθεσμίας, γεγονός που αποδεικνύεται με βέβαιη ημερομηνία.

 

Συνημμένα Αρχεία

1) Η περιληπτική διακήρυξη
2) Η αναλυτική διακήρυξη