Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/15-5-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/15-5-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/15-5-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/15-5-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Ψήφισμα

106/17 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος που καταδικάζει τα γεγονότα  που έλαβαν χώρα στην Βουλή των Ελλήνων και στο Π.Σ. Αττικής

2.

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατά το μέρος που αφορά τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας – Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας – Σύσταση Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής – Προσαρμογή στις Διατάξεις του Ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/2016)

107/17 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την εν λόγω  τροποποίηση του οργανισμού της ΠΔΜ
3. Ημερήσιας Διάταξης

6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (6η 2017)

108/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 6η τροποποίηση προϋπολογισμού 
4. Ημερήσιας Διάταξης

7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (7η 2017)

 

109/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 7η τροποποίηση προϋπολογισμού 
5. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Απολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Οικονομικού Έτους 2016

110/17 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον απολογισμό της ΠΔΜ οικονομικού έτους 2016
6. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Tροποποίησης της αριθμ. 59/2017 (22.03.2017) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας που αφορά στην Έγκριση Συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την Επωνυμία «Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)»

111/17 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της αριθ.59/2017 απόφασης του Π.Σ Δυτικής Μακεδονίας
7. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Παράτασης της Χρονικής Προθεσμίας της Προγραμματικής Σύμβασης «Ηλεκτρονικοποίηση των Υπηρεσιών της ΠΔΜ» μεταξύ της ΠΔΜ και του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

112/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την παράταση της χρονικής προθεσμίας της προγραμματικής σύμβασης

8.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Κατάρτισης – Τροποποίησης 0/2017 του Πίνακα Έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100001 και Τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ. , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ»

113/17 Αναβάλλεται
9. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση  Πίνακα  Έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001

114/17 Αναβάλλεται
10. Ημερήσιας Διάταξης

Χρηματοδότηση Έργων από τους Πόρους του ΤΕΟ για το Έτος 2017 της Περιφερειακής Ενότητας  Καστοριάς (Τροποποίηση 2)

115/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την χρηματοδότηση έργων από τους πόρους του ΤΕΟ 
11. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης 1/2017 του Πίνακα  Έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και Τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)

116/17 Αναβάλλεται

12.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Διαγωνισμού της Υπηρεσίας: «Αποτύπωση, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κατακρήμνισης του Επικίνδυνου Βραχώδους Όγκου στην Ε.Ο Νεστορίου-Πεύκου (7ο χλμ. από το Νεστόριο), με Χρήση Εκρηκτικών Υλών», Προϋπολογισμού 59.600,00€ με τον Φ.Π.Α.

117/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομοφώνα τον τρόπο εκτέλεσης του διαγωνισμού
13. Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση 1  Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

118/17 Αναβάλλεται
14. Ημερήσιας Διάταξης

Αποδοχή Διαγραφής Χρεών και Καθορισμός Ποσού Συμμετοχής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία  «ΔΙΕΞΟΔΟΣ»

119/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την διαγραφή χρεών και τον καθορισμό του ποσού συμμετοχής της ΠΕ Καστοριάς στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «ΔΙΕΞΟΔΟΣ»
15. Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση 1 του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ 2017) της  Περιφερειακής Ενότητας ΦΛΩΡΙΝΑΣ

120/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση 1 του προγράμματος ΚΑΠ 20117 της ΠΕ Φλώρινας
16. Ημερήσιας Διάταξης

20η Έγκριση Εισήγησης Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016.

121/17 Αποσύρεται

17.

Ημερήσιας Διάταξης

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Έργο «Plugnpay passive and active multimodal energy Harvesting systems, circular economy by design, with high replicability for selfsufficient Districts & NearZero Buildings» με το Ακρωνύμιο PLUGNHARVEST και Κωδικό 768735 το οποίο υλοποιείται στα Πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020, Πρόσκληση Η2020-ΕΕΒ-2016-2017 για Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια (ΕΕΒ-07-2017) και εντάσσεται στις Δράσεις Καινοτομίας (ΙΑ-Innovation Action)

122/17 Αναβάλλεται
18. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Διαγωνισμού του Έργου: “Καθαρισμός και Συντήρηση Τεχνικών και Τάφρων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017”

123/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
19. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Διαγωνισμού του Έργου: “Ασφαλτοστρώσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017”

124/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

20.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Διαγωνισμού του Έργου: “Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου Π.Ε. Καστοριάς  2017”

125/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
21. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Διαγωνισμού του Έργου: “Βελτίωση Σήμανσης στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο  2017”

126/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
22. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 40.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

127/17 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
23. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 15.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

128/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
24. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 18.650,41 € (με Φ.Π.Α.).

129/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

25.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΙΑΝΗΣ (Τ.Κ. ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ)» Προϋπολογισμού: 23.560,00 € (με Φ.Π.Α.).

130/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
26. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΡΟΚΟΥ – ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ» Προϋπολογισμού: 20.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

131/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
27. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση μαρμαροφόρου περιοχής Τρανοβάλτου (Έργα αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας)»

132/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης
28. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ» Προϋπολογισμού : 170.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

133/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

 

Κοζάνη 22/5/2017

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος