Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 48η/22-10-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 48η/22-10-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 48η/22-10-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 48η/22-10-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 48η/22-10-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών στην 21η  Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

2349/19  

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΕ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 21η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

2350/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 48η και 45η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

2351/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση του πρακτικού ΙΙ για την κατακύρωση της σύμβασης που αφορά το έργο: ΣΑΕΠ 541               με κωδικό 2014ΕΠ04100001 (Έδρα) «Καθαρισμός τάφρων στο Εθνικό Δίκτυο της ΠΕ Γρεβενών» Προϋπολογισμού:  212.000.00 €  (με Φ.Π.Α)

2352/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

5

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή τμήματος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου με αριθμό 31 Αυγερινός – Βυθός – Πεντάλοφος Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Χ.Θ.+0,00 έως Χ.Θ.3.000»

2353/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του  έργου: «Συντήρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Τ.Κ Άνω Καλλινίκης»

2354/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του  έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ-ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ»

2355/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», λόγω αργίας στις 08-11-2019 στο Δ.Δ. Φλώρινας της Π.Ε. Φλώρινας

2356/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

9

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2019», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 88.709,68 € (χωρίς ΦΠΑ) και 110.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β’4841/29-12-2017) απόφαση και την Εγκύκλιο 6/Δ11/οικ.82/28-03-2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

2357/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για   την χρηματοδότηση δράσεων ενημέρωση και έλεγχος Εμβολιαστικής κάλυψης

2358/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

11

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 23 Αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αριθ. 8/2019 Διαγωνισμού για την  Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2019 έως και Οκτώβριο 2020 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας και ειδικότερα για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και ΚΠΑ2 Φλώρινας για το έτος 2020

2359/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 24 Διαπραγμάτευσης της 16-10-2019 για δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2019-20 και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους

2360/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών προς διαπραγμάτευση ύστερα από απρόβλεπτα αιτήματα του Σχολείου 2ης Ευκαιρίας Φλώρινας στα πλαίσια του σχολικού έτους 2019-20

2361/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας α) μίσθωσης ακινήτου στέγασης Κ.Ε.Σ.Υ. Γρεβενών και β) δημόσιας φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για την κάλυψη αναγκών στέγασης του Κέντρου Εκπαίδευσης  και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Γρεβενών

2362/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για το Πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής της ΠΕ Κοζάνης

2363/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης ποσού για την προμήθεια ραφιών για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)

2364/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

17

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάκληση της αρίθμ 1680/19 (ΑΔΑ: ΩΦΧΤ7ΛΨ-ΚΑ6) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής όσον αφορά το ποσό του α/α 1 του πίνακα και ΕΓΚΡΙΣΗ  δαπάνης ποσού για την προμήθεια δίφυλλης ντουλάπας και ενός γραφείου με συρταριέρα για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)

2365/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ – διάθεση πίστωσης

2366/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ – διάθεση πίστωσης

2367/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την Επικοινωνιακή Προβολή της Π.Ε. Γρεβενών, έτους 2019

2368/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έτους 2019 Π.Ε. Γρεβενών

2369/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και προδέσμευση πίστωσης για τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού ποσού 46.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης  και φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

2370/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 

2371/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

2372/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

2373/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

2374/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

2375/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

2376/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης για νομική αρωγή στο έργο «ΕΕλ Σερβίων και κεντρικοί αγωγοί Σερβίων και Πλατανορεύματος Ν. Κοζάνης»

2377/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

2378/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

2379/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

2380/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

2381/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

2382/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

35

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών 6ης τμηματικής παραλαβής (6ου παραδοτέου Π6) της σύμβασης Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2018-2019»

2383/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

2384/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικής                   Ανάπτυξης κ. Γεώργιου Βαβλιάρα

2385/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συμμετοχής και ΕΓΚΡΙΣΗΣ ποσού 15.000€ συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ, (12.096,77 ευρώ χωρίς ΦΠΑ) στην «2ης  Κλαδικής Έκθεσης και Συνεδρίου Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών και Προϊόντων Αυτών», στις 29 /30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2019, στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης

2386/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 23/10/2019

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ