Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/7-6-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/7-6-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/7-6-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΚΡΙΣΗ 5ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΏΝ ΑΥΤΟΤΕΛΏΝ ΠΌΡΩΝ (ΚΑΠ) 2022 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

833/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΑΣΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ».

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)

834/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

835/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

50Η ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Α.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012 – 2016

836/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
5
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) – ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΕΤΟΥΣ 2022 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

837/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

838/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

839/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑΤΟΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 74 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 60 ΤΟΥ Ν.3669/2008» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 150.000,00€ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α

840/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

9
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 5.670.000,00€ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

841/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 5.670.000,00€ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

842/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝ
11
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ., ΕΤΟΥΣ 2021-2022»

843/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 1ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟ – ΧΙΟΝΑΤΟ», ΤΗΣ ΣΑΕ 071 (ΕΝΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΟ 2017ΣΕ07100017) ΚΑΙ ΣΑΕΠ 541 (ΕΝΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΟ 2014ΕΠ54100002) ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «Κ/ΞΙΑ ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε. – ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.»

844/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 2ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ)/Π.Δ.Μ., ΕΤΟΥΣ 2020», ΤΗΣ ΣΑΕΠ 541 ΜΕ ΚΩΔ. 2018ΕΠ54100001 (ΕΔΡΑ) ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε.»

845/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

846/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α’ ΦΑΣΗ (ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ) – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.000.000,00€ (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Υ. Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

847/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α ΦΑΣΗ – ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.000.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  Φ.Π.Α.

848/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗ.ΝΑ.Κ»  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 11.500€ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

849/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  1/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ  Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ” ΣΥΝΟΛΙΚOΥ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΜΕ ΦΠΑ: 337.639,84€

850/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΜΕΛΙΤΗΣ – Τ.Κ. ΣΚΟΠΟΥ»

851/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε. Δ.Τ. “GEOANALYSI” Α.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

852/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
21
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 733/22 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΈΔΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ι ΚΟΖΑΝΗ» ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ, ΛΟΓΩ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

853/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

854/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ‘ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022- 2023

855/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 30.000,00 ΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΔΕΜΑΤΩΝ (ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER) ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΩΝ 2022-2024

856/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 5.500 ΤΟΝΩΝ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ (4.000 ΤΟΝΟΙ+ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 1.500 ΤΟΝΟΙ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΓΕΤΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022-2023»

857/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022-2023 Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

858/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2022-2023»

859/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ»

860/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

861/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΠΥΡΓΩΝ»

862/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

863/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΝ 10Η, 11Η ΚΑΙ 12Η ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΟΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

864/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

865/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

866/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

867/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

868/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣ. ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΖΑΤΣΑΝΗ

869/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κ. ΜΑΝΟΥ ΘΩΜΑ

870/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Ζ.Ε.Π. ΚΟΖΑΝΗΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ

871/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  3ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «Κ/Ξ  ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ»

872/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 2ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2019-2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ (ΈΔΡΑ)/ΠΔΜ»,  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠ54100002 (ΈΔΡΑ) ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

873/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κ.Α.Π.) Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

874/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ – ΌΡΙΑ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΑΡΙΘ.30)»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 320.967,74€ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

875/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΖΙΤΖΙΦΟΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 73.593,49€ (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ Φ.Π.Α.)

876/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.774.193,55€

877/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 22

878/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

879/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 7/6/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ