Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων συνεδρίασης της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/16-5-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/16-5-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/16-5-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/16-5-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου 1, «Υπηρεσίες για τη δημιουργία ενιαίου δικτύου και ψηφιακού αποθέματος της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ιερών Μοναστηριών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»,

της πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Mis 5114176 Προϋπολογισμού:  143.381,45 € ( με ΦΠΑ 24%)

700/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4Μ CAD PRO ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 4Μ CAD ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023, ΠΟΣΟΥ 5.423,76 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.

701/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ Η «ΚΡΥΑ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΤΙΣ 10/11-06-2023

702/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση κατάρτισης (τροπ. 0) Προγράμματος έργων, για το 2023, της   Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας  που χρηματοδοτούνται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας (ΕΑΠ), στο πλαίσιο του τέλους Ανάπτυξης  2017 – 2021(5Ο Ε.Α.Π. /Δ.Ε.Η)

703/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση 4ης τροποποίησης  του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2023 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

704/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  4ΟΥ  Α.Π.Ε.  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ »

705/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας έλεγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου  του έργου

«ΑΝΟΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΟΡΗΣΟΥ – ΛΙΘΙΑΣ»

706/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην  Έκθεση SUMMER FANCY FOOD SHOW της Νέας Υόρκης 26-27 Ιουνίου 2023

707/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 25Η/2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

708/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

10

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο

«Εκσυγχρονισμός Ιστορικού Λαογραφικού και Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ν. Κοζάνης»

Προϋπολογισμού: 158.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%) 

709/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ (Ν 3463/2006 ΑΡΘΡΟ 202 ΠΑΡ 2)»

(1η τροποποίηση) Προϋπολογισμού: 100.000,00 €

710/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

711/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου:

«Αποκατάσταση-Διαχείριση του αποστραγγιστικού δικτύου του τέως έλους Χειμαδίτιδας»

712/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου 1,

«Υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για την ανάδειξη και δημιουργία ενιαίου δικτύου σήμανσης και πληροφόρησης των σημείων μαχών της Δυτικής Μακεδονίας»,

της πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΑΧΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Mis 5123945

713/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας,

«Προμήθεια εξοπλισμού μαγειρείων της Σχολής Αστυφυλάκων Γρεβενών»

714/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού  αξιολόγησης προσφορών για το μητρώο μηχανημάτων έργου

715/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων  εκτέλεσης εσόδων – εξόδων του Προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Α τρίμηνο 2023

716/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος «Αγροτικός εξηλεκτρισμός Π.Ε. Φλώρινας έτους 2023»

717/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης, για την πρακτική άσκηση μαθητών του ΕΠΑ.Λ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-2024 

718/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 8.400,00 [€/έτος] για  την «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)»

για χρονική διάρκεια 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (έτη 2023- 2024) 

719/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Μετακίνησης  Υπηρεσιακών Οχημάτων Εκτός Ορίων Περιφέρειας της Π.Ε. Γρεβενών

720/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων

721/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 

722/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς

723/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντος ποσού Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

724/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του  Μικρασιατικού Συλλόγου Π.Ε. Κοζάνης και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, εκδηλώσεων τιμής και μνήμης των προγόνων,

στις 27 Μαΐου του 2023

725/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Κοζάνης στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Μαυροδενδρίου,

στις 30/06/2023

726/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος motocross του Αθλητικού Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Εορδαίας και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης,

στις 26-27 Μαΐου 2023 

727/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για «Διεξαγωγή ταξιδιού εξοικείωσης δημοσιογράφων για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Δυτικής Μακεδονίας στην αγορά της Βουλγαρίας»

728/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ,ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ»

729/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ»

730/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

731/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

33

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 

732/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συνδιοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «AΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ Φ.Ο ΠΡΩΤΕΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

733/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών για την συνδιοργάνωση του ορεινού αγώνα δρόμου Karpenos Trail με τον πολιτιστικό σύλλογο Πριονίων στις 11 Ιουνίου 2023

734/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την ασφάλιση μηχανήματος (JCB) Π.Ε. Γρεβενών

735/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

736/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

38

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

737/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μετακίνηση της Αντιπεριφερειάρχη Μεταποίησης, Επιχειρηματικότητας και Ισότητας

738/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων εκτός έδρας των Αντιπεριφερειαρχών της Π.Δ.Μ για τη συμμετοχή τους στην 16η/09-05-2023 Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

739/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων εκτός έδρας των Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Δ.Μ για τη συμμετοχή τους στη 16η/09-05-2023 Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

740/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 16/5/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ