Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/10-8-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/8-10-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/10-8-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Ημερήσιας Διάταξης

Υποβολή Έκθεσης πεπραγμένων Α΄ εξαμήνου 2021 της Οικονομικής Επιτροπής για ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου, δια μέσου της Προέδρου της, σύμφωνα με το αρ. 176 παρ. 3 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει

192/21 Έγινε παρουσίαση της Έκθεσης πεπραγμένων Α΄ εξαμήνου 2021 Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοζάνη 11/8/2021

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό