Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για μετάταξη υπαλλήλων στο Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης

Μετατάξεις

Ανακοίνωση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για μετάταξη υπαλλήλων στο Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης

Σε συνέχεια της αριθ. 23166/15.7.2016 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (τέως Υπουργείο Εσωτερικών) ανακοινώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων που αφορούν σε μετατάξεις στο Τμήμα Πληροφορικών Συστημάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής έως τις 31.10.2016. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην αριθ. 23166/15.7.2016 (Α∆Α:ΨΤΟ14565ΦΘΕ-∆ΗΖ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι θέσεις που θα καλυφθούν με μετάταξη είναι οι εξής:
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση