Παράταση προθεσμίας κατάθεσης προσφορών διαγωνισμού: «Φύλαξης κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1 Φλώρινα) για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών»

Υπηρεσίες φύλαξης

Παράταση προθεσμίας κατάθεσης προσφορών διαγωνισμού: «Φύλαξης κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1 Φλώρινα) για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών»

Ύστερα από Ανακοίνωσή του το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ γνωστοποιεί ότι την Τετάρτη 15-12-2021 και ώρα 00:00:01 π.μ. το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας έως την Τρίτη 21-12-2021 και ώρα 08:00 π.μ. και επειδή η καταληκτική προθεσμία κατάθεσης από τους συμμετέχοντες των προσφορών στο πλαίσιο του αριθ. 143444/2021 ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αριθ. Διακήρυξης 10/186730/3-12-2021) ανάδειξης αναδόχου «Φύλαξης κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1 Φλώρινα) για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών» λήγει την Τετάρτη 15-12-2021 και ώρα 23:59, η Π.Ε. Φλώρινας παρατείνει την καταληκτική προθεσμία παράτασης των προσφορών έως την Τρίτη 21-12-2021 και ώρα 23:59.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Δευτέρα 27-12-2021 και ώρα 09.00.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση για την Παράταση προθεσμίας κατάθεσης προσφορών διαγωνισμού: «Φύλαξης κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1 Φλώρινα) για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών».

 

Να υπενθυμίσουμε ότι:

Η Π.Ε Φλώρινας ύστερα από την με αριθμ. 1817/23-11-2021 (ΑΔΑ 688Ε7ΛΨ-Λ0Β) Απόφαση της Οικονομικής Π.Δ.Μ διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου ανάθεσης υπηρεσιών «Φύλαξης κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1 Φλώρινα) για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών» από 1-1-2022 έως 30-6-2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ.

Ο προϋπολογισμός είναι 63.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και 50.806,45 € χωρίς ΦΠΑ.

Συνημμένα:

Ο Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός «Φύλαξης κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1) για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών» (σχετικά έγγραφα)