Μίσθωση τεσσάρων πολυεργατών περιόδου 2017-2018 στην ΠΕ Φλώρινας

Διαγωνισμός

Μίσθωση τεσσάρων πολυεργατών περιόδου 2017-2018 στην ΠΕ Φλώρινας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 242/26-7-2016 και ύστερα από την αριθ. 2688/14-11-2017 Απόφαση της Ο.Ε. θα διενεργηθεί Δημοπρασία για τη μίσθωση τεσσάρων πολυεργατών ισχύος 230 ΗΡ και άνω το καθένα με λεπίδα και αλατιέρα, χωρητικότητας κάδου 4 κ.μ. για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας και ειδικότερα τεσσάρων τομέων διαδρομών, για την χειμερινή περίοδο 2017-2018 έως 30-4-2018.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη στο σύνολό της είναι 99.072,00 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ Νο4/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΟΛΥΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 ΕΩΣ 30-4-2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 242/26-7-2016 και ύστερα από την αριθ. 2688/14-11-2017 Απόφαση της Ο.Ε. θα διενεργηθεί Δημοπρασία για τη μίσθωση τεσσάρων πολυεργατών ισχύος 230 ΗΡ και άνω το καθένα με λεπίδα και αλατιέρα, χωρητικότητας κάδου 4 κ.μ. για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας και ειδικότερα τεσσάρων τομέων διαδρομών, για την χειμερινή περίοδο 2017-2018 έως 30-4-2018.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη στο σύνολό της είναι 99.072,00 € με Φ.Π.Α.

Η προϋπολογισθείσα τιμή για κάθε ώρα εργασίας είναι μέχρι 72,00 € με Φ.Π.Α. για κάθε μηχάνημα, για 8 ώρες ημερησίως και για 43 ημέρες.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή επί του ποσού της ωριαίας αποζημίωσης μετά από σχετική αξιολόγηση ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9471 και τον Φ 001.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 27 – 11 – 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στον ημιώροφο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας, δέκα πλήρεις ημέρες μετά την τελευταία δημοσίευση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους εντός ενιαίου σφραγισμένου φακέλου που θα περιέχει δύο ανεξάρτητους φακέλους. Ένα φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και ένα φάκελο οικονομικής προσφοράς όπως κατωτέρω λεπτομερώς ορίζεται, όπου θα πρέπει να περιέχονται τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής:

Α. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Απευθύνεται στη Δ/νση Δ/κού-Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών Π.Ε. Φλώρινας με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (στοιχεία ταυτότητας, επωνυμία, πλήρη διεύθυνσης, τηλέφωνα επικοινωνίας), διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα, δακτυλογραφημένα.

Β. Φάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής»:

– Εγγύηση συμμετοχής (10%) επί του ορίου προσφοράς (Π.Δ. 242/1996) είτε για το σύνολο των 4 Τομέων διαδρομών ήτοι ποσού 9.907,20 €, είτε ανά Τομέα διαδρομών ποσού 2.476,80 €.

– Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

– Αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα.

– Κατάθεση αδειών κυκλοφορίας των Μηχανημάτων, τα ασφαλιστήρια αυτών και τις άδειες οδήγησης χειριστών Α΄ Κατηγορίας (μέχρι 2 άδειες χειριστών, ανά τομέα διαδρομής).

– Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

α) Δεν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.

β) Δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

γ) Δεν βρίσκεται σε αναγκαστική διαχείριση.

δ) Όλα τα παραπάνω θα τα προσκομίσω στην υπηρεσία οποτεδήποτε μου ζητηθούν

Γ. Φάκελος «Οικονομική προσφορά»

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει το ποσό σε ευρώ και η έκπτωση που θα δοθεί θα είναι επί του ποσού της ωριαίας αποζημίωσης με τιμή όχι ανώτερη από 72,00 € με ΦΠΑ ή 58,06 € χωρίς ΦΠΑ την ώρα, για 8 ώρες ημερησίως και για 43 ημέρες, και θα πρέπει να αναφέρεται ο Τομέας διαδρομών για τον οποίο καταθέτει προσφορά.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη Μίσθωση τεσσάρων πολυεργατών περιόδου 2017-2018 στην ΠΕ Φλώρινας, Πατήστε εδώ.