Κατασκευή Πεζοδρομίων στην ΤΚ Παπαγιάννη – ΠΕ Φλώρινας

Διαγωνισμός

Κατασκευή Πεζοδρομίων στην ΤΚ Παπαγιάννη – ΠΕ Φλώρινας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας, προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου:«Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παπαγιάννη», με προϋπολογισμό #50.000,00 Ευρώ# (με το Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

• Κατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ», με προϋπολογισμό # 40.303,32 Ευρώ # (δαπάνη εργασιών, ΓΕ + ΟΕ, απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας (Πτολεμαίων 1 – Διοικητήριο, 6ος όροφος, Φλώρινα Τ.Κ. 53100), μέχρι και τις 05 / 10 / 2017.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 182/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 4269/Β/30-12-2016) για έργο κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 και προβλέπει τη χρήση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.ΥΔ.) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής florina.pdm.gov.gr.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23850-54521, Fax επικοινωνίας 23850-54524, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μουρατίδης Κωνσταντίνος, ή στο τηλέφωνο της Γραμματείας 23850-54513, αρμόδια υπάλληλος κ. Δούκα Σταυρούλα.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 / 10 / 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στην έδρα της υπηρεσίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι αυτό της προσφοράς με «Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 125 του Ν.4412/2016.

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δημοσίων έργων, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, εφόσον ανήκουν στην «Α1 Τάξη και Άνω», για έργα κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ», καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, αντίστοιχης δυναμικότητας και κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

4.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης

4.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την Κατασκευή Πεζοδρομίων στην ΤΚ Παπαγιάννη – ΠΕ Φλώρινας, πατήστε εδώ.