Πίνακας 1.2.1: Μέσες ετήσιες τιμές μετεωρολογικών μεταβλητών