Επιτροπή Ένταξης έργων στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας

Επιτροπή Ένταξης έργων στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας

Η Επιτροπή έχει 7μελή σύνθεση και στην οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα να αποφασίζει για την ένταξη έργων στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τον Περιφερειάρχη, όπως και τα 3/5 των μελών της με τους αναπληρωτές τους.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ένταξης έργων στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας λήγει με τη λήξη της θητείας του Προεδρείου.

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει δημόσια.

Η ως άνω επιτροπή με απόφαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο περιφερειακό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Για τη σύγκληση, την απαρτία, την πλειοψηφία, τη λήψη αποφάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την οικονομική επιτροπή.

Η Επιτροπή Ένταξης έργων στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας αποτελείται από:

Περιφερειακή Αρχή

Τακτικά Μέλη

1. Δαδαμόγια Αικατερίνη Πρόεδρος

2. Βόσδου Σωτήρης,

3. Μάνος Θωμάς

4. Χατζηζήσης Λάμπρος,

Αναπληρωματικά Μέλη

1. Κιάνας Στέργιος

2. Λυσσαρίδης Νικόλαος

3. Κιοσές Ιωάννης

4. Τοπαλίδης Ηλίας

Συνδυασμός «ΑΝΑΤΡΟΠΗ – Δημιουργία ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ»

Τακτικά Μέλη

1.Γιαννακίδης Σταύρος

2 Κάτανας Ηλίας

Αναπληρωματικά Μέλη

1. Καρυπίδου Μαρία

2. Λιάσης Ιωάννης

Συνδυασμός «ΕΛΠΙΔΑ»

Τακτικό μέλος

1.Στρατάκης Ιωάννης

Αναπληρωματικό Μέλος

1.Μπουμπόναρη Νικολέτα

 

Συνημμένα:

Οι σχετικές αποφάσεις (ΑΔΑ: ΨΜΗΑ7ΛΨ-Α9Ι και ΑΔΑ: 9Θ187ΛΨ-ΚΤΓ)