Τομέας Προγραμματισμού – Ανάπτυξης

Τη μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στον Περιφερειακό Σύμβουλο, κ. Στέργιο Κιάνα, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 353968/Τ.Α. Κοζάνης, ως ακολούθως:

  1. Το συντονισμό των φορέων εκτέλεσης και την παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του αναπτυξιακού προγράμματος της Περιφέρειας που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, αρμοδιότητα του Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής, περ. αι. της παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α΄), όπως ισχύει.
  2. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για πράξεις ιδιωτικών επενδύσεων που εντάσσονται σε επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης, περ. γγ της παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α΄), όπως ισχύει.
  3. Την καταγραφή των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από την υλοποίηση των εγκεκριμένων επενδύσεων, περ. γστ της παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α΄), όπως ισχύει.
  4. Τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής και μέτρων για την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προς το αρμόδιο Υπουργείο, περ. γζ της παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α΄), όπως ισχύει).
  5. Την πληροφόρηση και υποβοήθηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε κλαδικό ή άλλο επίπεδο, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας και ανταγωνιστικότητάς τους, περ. γη της παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α΄) , όπως ισχύει.

 

Στέργιος Κιάνας