Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

 

Ορισμός Περιφερειακού Συμβούλου ως υπευθύνου – συντονιστή σε θέματα Προγραμματισμού – Ανάπτυξης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Των άρθρων 159 παρ.1ιγ και 186 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) ”Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως ισχύουν.

β. Του Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239Α ́/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως ισχύει.

2. Την υπ ́αριθ. 112/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης και την υπ ́ αριθ. Α1439/2019 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με τις οποίες ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

3. Τον υπάρχοντα υπηρεσιακό φόρτο εργασίας και τον επιβαλλόμενο, για το λόγο αυτό, ορισμό υπευθύνου – συντονιστή Περιφερειακού Συμβούλου από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

4. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για ταχύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και διασφάλιση της αποδοτικής και εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός ή ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφασίζουμε

Τον ορισμό του Περιφερειακού Συμβούλου Δυτικής Μακεδονίας, Μενέλαου Μακρυγιάννη, ως υπεύθυνου – συντονιστή σε θέματα και δράσεις που αφορούν τον Προγραμματισμό και την Ανάπτυξη, με τις εξής αρμοδιότητες:

1. Το συντονισμό των φορέων εκτέλεσης και την παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του αναπτυξιακού προγράμματος της Περιφέρειας που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, αρμοδιότητα του Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής, περ. αι. της παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 146/2010 (ΦΕΚ239 Α ́), όπως ισχύει.

2. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για πράξεις ιδιωτικών επενδύσεων που εντάσσονται σε επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης, περ. γγ της παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239 Ά), όπως ισχύει.

3. Την καταγραφή των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από την υλοποίηση των εγκεκριμένων επενδύσεων, περ. γστ της παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α ́), όπως ισχύει.

4. Τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής και μέτρων για την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προς το αρμόδιο Υπουργείο, περ. γζ της παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α ́), όπως ισχύει).

5. Την πληροφόρηση και υποβοήθηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε κλαδικό ή άλλο επίπεδο, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας και ανταγωνιστικότητάς τους, περ. γη της παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α ́), όπως ισχύει.

Ο Περιφερειάρχης

Δυτικής Μακεδονίας

 

 

 

Γεώργιος Κασαπίδης

 


 

Διαβάστε και την σχετική απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 159 παρ.1ιγ, 181 και  186 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’ ) ”Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως ισχύει β. Του άρθρου 9 παρ.2 και 3 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. γ. Του Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως ισχύει.
  2.  Την υπ΄αριθ. 112/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης και την υπ΄αριθ. Α1439/2019 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με τις οποίες ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
  3. Τον υπάρχοντα υπηρεσιακό φόρτο εργασίας και την επιβαλλόμενη για το λόγο αυτό μεταβίβαση άσκησης από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σε Περιφερειακούς Συμβούλους.
  4. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για ταχύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και διασφάλιση της αποδοτικής και εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  5. Την υπ΄αριθ. 146717/16-09-2019 βεβαίωση πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την αντιμισθία των Περιφερειακών Συμβούλων

Αποφασίζουμε

 

Τομέας Κτηνοτροφίας

Τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής (Έδρας), και του Τμήματος Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην Περιφερειακή Σύμβουλο, κα. Αικατερίνη Δαδαμόγια, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 814338/Τ.Α. Κοζάνης, ως ακολούθως:

  1. Της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 16, περ. α, β, γ του π.δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α΄), όπως ισχύει.
  2. Του Τμήματος Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των περιφερειακών ενοτήτων και συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην περ. γ της παρ.4 του άρθρου 18 του π.δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α΄), όπως ισχύει.

 

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Ο Περιφερειάρχης

Δυτικής Μακεδονίας

 

 

 

Γεώργιος Κασαπίδης