Διακήρυξη Προμήθειας Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων

Διακήρυξη Προμήθειας Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αρ. Διακήρυξης: 23/2018 (α/α 67103)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Τα προς προμήθεια είδη είναι:

1. Δύο (2) QNAP TES-1885U-D1521-64GR +RAILS
2. Ένα (1) Dual Port Intel x520-T2 (E10G42BT) 10GBe Server Adapter
3. Δεκαεννέα  (19) Western Digital 6TB Caviar Red Pro WD6001FFWX SATA III 7200rpm 128MB
4. Πέντε (5) καλώδια QNAP SFP 1,5m CABLE  CAB-DAC15M-SFPP-A02
5. Πέντε (5) δίσκοι SSD MZ-76E1T0B/EU
6. Δεκαέξι (16) UTP CAT6a (for 10gBase-t) μήκους 5 μέτρων
7. Είκοσι (20) UTP CAT6a (for 10gBase-t) μήκους 2 μέτρων
8. Δύο (2) NetGear XS12T-200NES
9. Ένα (1) 4-port USB KVM switch
10. Δύο (2) μεγεθυντικοί Φακοί με Φως Led και βάση για κολλητήρι AmTech S2880
11. Δύο (2) κατσαβίδια μπαταρίας 3.6V με 20 αξεσουάρ σε θήκη μεταλλική Black and Decker CS3652LCAT
12. Είκοσι (20) SSD σκληροί δίσκοι 250 GB>= 500MB/s read – write
13. Τρεις (3) εξωτερικοί δίσκοι με χωρητικότητα 2000 GB, μέγεθος 2.5″, συνδεσιμότητα USB 3.0

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για το σύνολο των ανωτέρω τμημάτων ανέρχεται στο ποσό των 26.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων αυτών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο  11 της αρίθμ. Π1/2390/2013 (Α,2677) και τον Ν. 4412/16

  • Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: Αμέσως
  • Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 06/12/2018 και ώρα 23:59.
  • Αποσφράγιση Προσφορών 13/12/2018, ώρα 10:00 π.μ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η σύμβαση θα ισχύει από της υπογραφής και μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών.

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, δηλ ποσού 419,35 €

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 6 μήνες (180 ημέρες). Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

 

Συνημμένα:

Η Διακήρυξη Προμήθειας Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού 23/2018 σε μορφή doc