Διαγωνισμός για Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ανταλλακτικών στην Π.Ε. Γρεβενών

Υπολογιστές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ) ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (Η/Υ)»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ) ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (Η/Υ), CPV : 30237300-2 & 30200000-1 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 165.879,76 (με ΦΠΑ 24%).

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΚΑΠ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.

Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 10/01/2020 και ώρα 15:00

Συνημμένα αρχεία:

  1. Η Περιληπτική Διακήρυξη
    Περιληπτική Διακήρυξη
  2. Η Διακήρυξη
    Διακήρυξη
  3. Πίνακας Συμμόρφωσης
  4. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης