Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «Διαβίβαση στοιχείων φακέλου του ΑΗΣ Αμυνταίου της ΔΕΗ ΑΕ, συνολικής ισχύος 600 MW, με καύσιμο λιγνίτη στον Ν. Φλώρινας»

ΑΗΣ Μελίτης

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «Διαβίβαση στοιχείων φακέλου του ΑΗΣ Αμυνταίου της ΔΕΗ ΑΕ, συνολικής ισχύος 600 MW, με καύσιμο λιγνίτη στον Ν. Φλώρινας»

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016) “Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ
  «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου»
  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007)”.

 1. Το με αρ. πρωτ. ΑΠ ΗΛ/Β/Φ40/οικ.175926/11-06-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών – Τμήμα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, με θέμα:
  «Διαβίβαση στοιχείων φακέλου κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 172058/2016 του ΑΗΣ Αμυνταίου της ΔΕΗ ΑΕ, συνολικής ισχύος 600 MW, με καύσιμο λιγνίτη στον Ν.Φλώρινας»,
  ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί για τα στοιχεία και τις πληροφορίες των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016) που αφορούν εγκατάσταση που βρίσκεται στα όρια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΔΕΗ ΑΕ, ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑ

ΕΔΡΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 9Ο ΧΛΜ.ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΚΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ :2463041577

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: g.moukas@dei.com.gr

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (24ωρη βάση): 2463059021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: o.parastratidou@dei.com.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο ΑΗΣ Αμυνταίου–Φιλώτα είναι εγκατεστημένος 2000 μέτρα περίπου Ν.Δ. του χωριού «Φιλώτας» του νομού Φλώρινας..Η έκταση του γηπέδου ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Α.Ε. στο οποίο είναι εγκατεστημένος  ο Σταθμός είναι 817488,31 m2.

Στο χώρο του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα – Φιλώτα, είναι εγκατεστημένες δύο (2) Λιγνιτικές Ατμοηλεκτρικές Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 600 MWe.

Οι Μονάδες λειτουργούν όλο το 24ωρο, σε συνθήκες μεταβλητού φορτίου ανάλογα με τη ζήτηση.

Οι Μονάδες του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο τηλεθέρμανσης της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αμυνταίου, μέσω εναλλάκτη ατμού/νερού ισχύος 25 MWth που τροφοδοτείται με ατμό είτε από τη Μονάδα Νο1 είτε από τη Μονάδα Νο2.

Το καύσιμο που χρησιμοποιείται στον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα είναι λιγνίτης που προέρχεται από τα ορυχεία της περιοχής. Επιπλέον χρησιμοποιείται πετρέλαιο ντίζελ για τις εκκινήσεις των Ατμοηλεκτρικών Μονάδων, την στήριξη της καύσης στο φλογοθάλαμο όταν αυτό απαιτείται και για την κίνηση των πετρελαιοκίνητων οχημάτων.

Ο ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα περιλαμβάνει τα εξής κύρια τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας:

 

 • Μονάδα πρόθραυσης λιγνίτη, όπου σπαστήρες τύπου «σφυρόμυλοι» μειώνουν το μέγεθος των τεμαχίων του λιγνίτη σε διαστάσεις κάτω των 40 mm.
 • Δύο Μονάδες, όπου κάθε μία περιλαμβάνει: το λέβητα ατμοποίησης, τη στροβιλογεννήτρια, τον πύργο ψύξεως, όλον τον αναγκαίο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και τα κυκλώματα νερού-ατμού, αέρα καύσης και καυσαερίων ενώ υπάρχει και μια κοινή καπνοδόχος ύψους 200 m.
 • Σύγχρονα συστήματα συλλογής και αποκομιδής ιπτάμενης και υγρής τέφρας. Αυτά περιλαμβάνουν τα ηλεκτροστατικά φίλτρα ιπτάμενης τέφρας, τα σιλό αποθήκευσης, τις διατάξεις ύγρανσης και εκφόρτωσης της τέφρας σε ταινιόδρομους, καθώς επίσης και το σύστημα αποκομιδής της υγρής τέφρας από τις τεφρολεκάνες των λεβήτων.
 • Μονάδες παραγωγής αφαλατωμένου και αποσκληρυμένου νερού, καθώς και σύστημα εξευγενισμού συμπυκνώματος.
 • Βοηθητικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις Μονάδες του ΑΗΣ, όπως υπαίθρια αυλή αποθήκευσης λιγνίτη, ταινιόδρομοι μεταφοράς του, συστήματα κατεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων, Μηχανουργείο, Ηλεκτρολογείο, Ξυλουργείο, συνεργείο οχημάτων καθώς και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης προσωπικού, όπως διοικητήριο, εστιατόριο, κ.λπ

Με βάση την Οδηγία 2012/18/ΕΕ (Seveso III) και την ΚΥΑ 172058 (ΦΕΚ 354 Β/17.2.16) από το σύνολο των ουσιών που χρησιμοποιούνται, παράγονται ή αποθηκεύονται στον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, οι ουσίες που εμπίπτουν στις διατάξεις περί Κοινοποίησης αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατηγορία κινδύνου των χημικών ουσιών συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης των κύριων επικίνδυνων χαρακτηριστικών του.

Ονομασία προϊόντος CAS number ουσίας Ταξινόμηση
Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ
Τάξεις και κωδικοί κατηγοριών κινδύνου Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας
Πετρέλαιο

Ντίζελ

(κίνησης)

Χαμηλού θείου

68334-30-5  

Εύφλεκτο Υγρό 3

Οξεία τοξικότητα 4

Ερεθισμός δέρματος 2

Καρκινογόνο 2

Στοχευόμενη τοξικότητα για συγκεκριμένα όργανα Επανειλημμένη έκθεση 2

Τοξικότητα δια της αναρρόφησης 1

Χρόνια τοξικότητα υδάτινου περιβάλλοντος 2

 

Η226 (Υγρό και ατμοί εύλεκτα)

Η332 (επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής)

Η315 (προκαλεί ερεθισμό του δέρματος)

Η351 (ύποπτο για πρόκληση καρκίνου)

Η373 (μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση)

H304 (μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης, διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς)

Η411 (τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις)

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω και όπως φαίνεται από τους συνημμένους χάρτες, ο ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα είναι εγκατεστημένος σε μία γεωγραφικά απομονωμένη περιοχή, με κυρίως καλλιεργήσιμες εκτάσεις και βοσκοτόπια, τριγύρω, ενώ πιο μακριά βρίσκονται μεγάλοι ορεινοί όγκοι.

Εκτός από την καλλιέργεια και την περιορισμένη εκτροφή ζώων, δεν υπάρχουν άλλες δραστηριότητες στην περιοχή, όπως τουρισμός ή βιομηχανία.

Συμπερασματικά στην ευρύτερη περιοχή του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις (εγγύτητα σε αντίστοιχες χρήσεις, δραστηριότητες ή άλλες εκμεταλλεύσεις) για την εκδήλωση ατυχήματος μεγάλης έκτασης (πολλαπλασιαστικό φαινόμενο ή φαινόμενο domino).

Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και τα πληροφοριακά στοιχεία των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016/(ΦΕΚ 354/Β/2016) είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, https://www.pdm.gov.gr

Επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας γνωστοποιεί στο κοινό ότι διαθέτει όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και η πρόσβαση σε αυτές είναι ανοικτή για την ενημέρωση του μετά από σχετικό αίτημα, με την επιφύλαξη της παρ. 3 (περ.α) της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α.

(Ταχ. Δ/νση: ΖΕΠ Κοζάνης , Τηλ.: 2461052620 – 2461052621, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή προς την οποία ο καθένας μπορεί να ζητά, για να λάβει γνώση περισσοτέρων στοιχείων (τη θεωρημένη Κοινοποίηση, την καταχωρισμένη Μελέτη ασφαλείας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 7.1 της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. καθώς και άλλες τυχόν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες) είναι το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας –  Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών – Τμήμα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ταχ.Διεύθυνση: Μεσογείων 119, Αθήνα, τηλ:2131513414 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Η παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» την 29/6/2018

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Μακεδονίας

                                                                     

Φώτιος Κεχαγιάς