Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής (με τους αναπληρωτές της) για την επιβολή ποινής (χρηματικής ή διοικητικής) στους Μεταφορείς

Επιτροπές

Ανακοινώνουμε ότι στις 30/5/2016 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9 π.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής (με τους αναπληρωτές της) για την επιβολή ποινής (χρηματικής ή διοικητικής) στους Μεταφορείς που είναι συμβεβλημένοι με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το έργο «Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης» και έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα όρου των συμβάσεων (σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 19) που έχουν υπογράψει με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Η ανωτέρω Επιτροπή θα συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση από  ανώτερα στελέχη – υπαλλήλους των Δ/νσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και της Α/θμιας,  Β/θμίας Εκπαίδευσης οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για συμμετοχή.

Η Εισηγήτρια Προϊσταμένη

Τμ.Προμηθειών

Ωρολογά Ελένη

Ο Διευθυντής Οικονομικού

Τσορμπατζίδης Θεολόγος