Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

26η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (16-6-2020)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

26η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (16-6-2020)

26η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (16-6-2020)

26η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (16-6-2020)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 16/06/2020 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2020», Προϋπολογισμού: 300.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).
 3. Έγκριση του 2ου πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης) διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Οριζόντια σήμανση κόμβων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» και κατακύρωση της σύμβασης Προϋπολογισμού: 53.200,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)
 4. Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 4ης Ιουνίου 2020, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανόρυξη γεώτρησης για άρδευση στη θέση ΣΛΑΤΕΙΝΑ Τ.Κ. Δροσερού Δήμου Εορδαίας» Προϋπολογισμού: 38.300,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)
 5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας έλεγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου  του έργου: «Σφράγιση ρωγμών ασφαλτοτάπητα στο Επ. Οδ. Δίκτυο Καστοριάς»
 6. Έγκριση  πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου»
 7. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία, διευθετήσεις και αποκαταστάσεις στην περιοχή του Γράμμου»
 8. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας έλεγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου  του έργου: «Παρεμβάσεις στο Γ.Ν Καστοριάς»
 9. Έγκριση 3ου Πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Νεοχωρακίου Π.Ε. Φλώρινας»
 10. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου:

  «Διαμόρφωση χώρων Αστυνομικού Τμήματος Βεύης»

 11. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών χρονικής περιόδου 2018-2019 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης», Προϋπολογισμού: 200.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
 12. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ 2020»
 13. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΔΟΤΣΙΚΟΥ», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών
 14. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών
 15. Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αμυνταίου», με α/α συστήματος 89926
 16. Ματαίωση διαδικασίας δημοπράτησης Αναδασμού αγροκτήματος Αρμενοχωρίου Π.Ε. Φλώρινας
 17. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 11η/2020
 18. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 – 2021 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
 19. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για την «Προμήθεια & μεταφορά δύο χιλιάδων (2000) τόνων αλατιού  για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού  ΠΕ Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2020-2021» προϋπολογισμού 148.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
 20. Έγκριση διενέργειας και όρων δημοπράτησης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διεθνή διαγωνισμού

  για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για τα σχολικά έτη 2020-2022, συνολικού προϋπολογισμού 2.757.323,58 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Μεταφορών Επιβατών).

 21. Έγκριση του Πρακτικού Νο 8/2020 αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής- τεχνικών προσφορών καθώς και των οικονομικών προσφορών στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού της 5-6-2020 ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας Π.Ε. Φλώρινας εντός και εκτός Διοικητηρίου και Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2020-2021
 22. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης των τεσσάρων (4) προσωρινών μειοδοτών που ανακηρύχθηκαν με την αριθ. 598/2020 Απόφαση της Ο.Ε. στα πλαίσια του αριθ. 2/2019 διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2019-20, λόγω της δυσλειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών εξαιτίας των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19, έως 18-6-2020
 23. Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων έργου, φορτηγών και επιβατικών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης»
 24. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση χαρακτηριστικών οδοστρώματος και στηθαίων ασφαλείας στο οδικό τμήμα της Ε.Ο.3 αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε.(έδρα)/Π.Δ.Μ., κόμβος Αμυνταίου – Διασταύρωση Βεύης»
 25. Έγκριση του 1ου Πρακτικού της  Επιτροπής Παραλαβής, Γνωμοδότηση τροποποίησης της υπ αριθμ 50375/15-04-2020 (ΑΔΑM 20SYMV006583058) σύμβασης για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) και ανταλλακτικών ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ)» συμβατικού τιμήματος 127.092,56 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
 26. Έγκριση τροποποίησης της Αριθμ.2418/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

  «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ COMPLETE/INTERREG ΙΡΑ CBC GREECE – ALBANIA 2014-2020»

 27. Παύση ισχύς της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19
 28. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης γραφείου στο κτίριο της Π.Ε. Γρεβενών (Διοικητήτιο), στον Αθλητικό Σύλλογο Αντισφαίρισης Γρεβενών (ΑΣΑΓ)
 29. Έγκριση  όρων χρησιδανείου για την παραχώρηση χρήσης χώρου (γραφείο) στο κτήριο  της Π.Ε. Φλώρινας
 30. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου
 31. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρων
 32. Έγκριση δαπάνης
 33. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες υπαλλήλων
 34. Έγκριση δαπάνης για την διακρίβωση οργάνου μέτρησης αρμοδιότητας Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Κοζάνης
 35. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για επισκευή βλαβών δικτύου υδροδότησης του κτιρίου Διοικητηρίου Π.Ε Κοζάνης αρμοδιότητας Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
 36. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ενός αλυσοπρίονου και καδενών αλυσοπρίονου για τις ανάγκες της Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
 37. Έγκριση δαπάνης για την «Προμήθεια υλικών προστασίας φυτεμένων δένδρων στην Τ.Κ. Ακρινής»
 38. Έγκριση δαπάνης έτους 2020 Π.Ε. Γρεβενών
 39. Έγκριση δαπανών έτους 2020 Π.Ε. Γρεβενών
 40. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 41. Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού κατά τη χειμερινή περίοδο 2020-2021 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Άργους Ορεστικού

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.