Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των ΑΥΕ Ο.Τ.Α., του Υπουργείου Εσωτερικών

Το Υπουργείο Εσωτερικών με έδρα την Αθήνα, προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές του ανάγκες στη νεοσυσταθείσα Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας (ΑΥΕ) Ο.Τ.Α., η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, του Υπουργείου, με μετάταξη μόνιμων υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Περιφέρειες και Δήμους, […]

» Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)», προτίθεται να την ενισχύσει με μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων από υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) και από τις Ανώνυμες Εταιρείες με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού […]

» Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας

Ο Αναπλ. Γενικός Γραμματέας του Υπ.Υγείας έχοντας υπόψη: 1.Το Π.Δ. 63/2005(ΦΕΚ 98/Α), που επικύρωσε στο άρθρο πρώτο, τις διατάξεις τoυ άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 2.Το Π.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α/28-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Πάρου

Ο ∆ήμος Πάρου Νομού Κυκλάδων προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δώδεκα (12) θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων  από Υπουργεία, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆ ή ∆ημόσιες Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα άρθρα 74 & 181 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ∆ημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α ́/28-6-2007) και το άρθρο 58 του Ν.3979/2011, σε συνδυασμό με άρθρου 100 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74Α) για την κάλυψη […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών

Το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακες ανάγκες σε προσωπικό στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συςτημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης προτίθεται να την ενισχύσει με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του ν. Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικων Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών

Η Γενικό Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών έχει καταρτίσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο λειτουργίας των ετών 2014-2020, στο οποίο περιλαμβάνονται: Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών

Η Αυτοτελός Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακες ανάγκες της σε προσωπικό, προτίθεται να προβεί στην μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με τισ διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του ν. 4440/2016 (Α’224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , των άρθρων 71, 73 και 74 του ν.3528/2007 (Α ́26), των άρθρων 10 και 19 […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη ενός (1) διοικητικού υπαλλήλου στο Δικαστικό Γραφείο Κέρκυρας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με μεταφορά της οργανικής θέσης

1.Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σε εκτέλεση της υπ’ αριθ.287/28-7-2017 αποφάσεως του Προέδρου του, προτίθεται να καλύψει ανάγκη σε διοικητικό προσωπικό του Δικαστικού Γραφείου Κέρκυρας, με τη μετάταξη υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 15, του άρθρου 28 του ν.2579/1998 (Α ́31), όπως ισχύει, σε συνδυασμό Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

Το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (Ν.Π.Δ.Δ.) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχοντας υπόψη: 1. του αρ. 6 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α), «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπώνζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Προκηρυξη – Πρόσκληση Για την στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρησης Ιδιωτικού Χρέους

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), προκειμένου να στελεχώσει την Κεντρική Υπηρεσία, προτίθεται να προβεί στην μετάταξη μονίμων υπαλλήλων ή στη μεταφορά υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α/101) και περι λαμβάνονται ενδεικτικά στον πίνακα διανομής της παρούσας πρόσκλησης. […]

» Διαβάστε περισσότερα
1 2 3 10