Πρόσκληση Στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας

Ο Αναπλ. Γενικός Γραμματέας του Υπ.Υγείας έχοντας υπόψη: 1.Το Π.Δ. 63/2005(ΦΕΚ 98/Α), που επικύρωσε στο άρθρο πρώτο, τις διατάξεις τoυ άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 2.Το Π.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α/28-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Πάρου

Ο ∆ήμος Πάρου Νομού Κυκλάδων προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δώδεκα (12) θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων  από Υπουργεία, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆ ή ∆ημόσιες Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα άρθρα 74 & 181 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ∆ημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α ́/28-6-2007) και το άρθρο 58 του Ν.3979/2011, σε συνδυασμό με άρθρου 100 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74Α) για την κάλυψη […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών

Το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακες ανάγκες σε προσωπικό στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συςτημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης προτίθεται να την ενισχύσει με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του ν. Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικων Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών

Η Γενικό Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών έχει καταρτίσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο λειτουργίας των ετών 2014-2020, στο οποίο περιλαμβάνονται: Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών

Η Αυτοτελός Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακες ανάγκες της σε προσωπικό, προτίθεται να προβεί στην μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με τισ διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του ν. 4440/2016 (Α’224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , των άρθρων 71, 73 και 74 του ν.3528/2007 (Α ́26), των άρθρων 10 και 19 […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη ενός (1) διοικητικού υπαλλήλου στο Δικαστικό Γραφείο Κέρκυρας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με μεταφορά της οργανικής θέσης

1.Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σε εκτέλεση της υπ’ αριθ.287/28-7-2017 αποφάσεως του Προέδρου του, προτίθεται να καλύψει ανάγκη σε διοικητικό προσωπικό του Δικαστικού Γραφείου Κέρκυρας, με τη μετάταξη υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 15, του άρθρου 28 του ν.2579/1998 (Α ́31), όπως ισχύει, σε συνδυασμό Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

Το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (Ν.Π.Δ.Δ.) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχοντας υπόψη: 1. του αρ. 6 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α), «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπώνζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Προκηρυξη – Πρόσκληση Για την στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρησης Ιδιωτικού Χρέους

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), προκειμένου να στελεχώσει την Κεντρική Υπηρεσία, προτίθεται να προβεί στην μετάταξη μονίμων υπαλλήλων ή στη μεταφορά υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α/101) και περι λαμβάνονται ενδεικτικά στον πίνακα διανομής της παρούσας πρόσκλησης. […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) (21-8-2017)

Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 18 και 19 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α ́/02-12-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν. 2.Τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α ́/09-02-2007) «Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει. Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (21-8-2017)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές  της ανάγκες με μετάταξη δεκατριών (13) μονίμων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΝΠΔΔ ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και κρατικά ΝΠΙΔ και Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα
1 2 3 10