Ανακοίνωση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στον Δήμο Καλαμαριάς

Ο Δήμος Καλαμαριάς, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δύο (2) θέσεων προσωπικού με μετάταξη μόνιμου προσωπικού από ΟΤΑ ά καιβ βαθμού, Υπουργεία,Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 35 του Ν 4024/2011 (ΦΕΚ226/Α/27-10-2011) χωρίς να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο κάθε μετατασσόμενος. Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετατάξεις – μεταφορές προσωπικού στον ΟΓΑ

Ο ΟΓΑ προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Διευθύνσεών του με μετατάξεις ή μεταφορές συνολικά 10 υπαλλήλων, κλάδων ΠΕ και ΤΕ Πληροφορικής (επισυνάπτεται πίνακας θέσεων), από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη διοικητικού προσωπικού στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν.3528/2007, όπως ισχύουν και του άρθρου 6 του Ν.3613/2007

Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (Ν.Π.Δ.Δ.), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α’/24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύουν, 2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες που αφορούν την κάλυψη δεκαέξι (16) θέσεων στη Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με μετακίνηση, μετάθεση ή απόσπαση μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α΄ 205). […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ/Διοικητικού – Οικονομικού στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ) με την 174/7/22-3-2017 απόφαση Διοικητικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη μίας (1) κενής οργανικής θέσης μόνιμου υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ/Διοικητικού – Οικονομικού, με μετάταξη από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες. Η μετάταξη θα γίνει σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α΄/02-12-2016) «Ενιαίο σύστημα κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την ιοπική Αυτοδιοίκηση και λοιπές διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.  4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α΄/01-03-2017) Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.) προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες του Ιδρύματος με μετάταξη υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Ά) σε συνδυασμό με το άρθρο 38 του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 24Ά) από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό στις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες της, προτίθεται να τις ενισχύσει με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4440/2016 (Α’224) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4456/2017 (Α’ 24), των άρθρων 71, 73 και 74 του […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) Έχοντας υπόψη: 1)τις διατάξεις: α.του Π.Δ. 50/2001 (Α ́ 39) β.των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (Α ́ 26) γ. του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (Α ́ 263). δ. των άρθρων 10 και 19 του Ν. 3801/2009 (Α ́163). ε. του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (Α ́ 180). στ.του άρθρου […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων προς την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηοσίων Εσόδων βάσει των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν .4456/2016( ΦΕΚ Α /24/01-03-2017) και του άρθρου 71 του Ν.3528/2007 ( ΦΕΚ Α/26/9.02.2007)

Ι. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Οι διατάξεις του άρθρου 18 και 15 του Ν.4440/2016(ΦΕΚ 224/Α/02-12-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016,ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4456/2017(ΦΕΚ 24/Α/01-03-2017) […]

» Διαβάστε περισσότερα
1 2 3 7