Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης στο Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με το π.δ. 116/2014(ΦΕΚ 185 Α ́), όπως ισχύει, και προκειμένου να στελεχωθεί το Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη προσκαλεί Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

A. Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) που συστάθηκε με το άρθρο 347 του ν. 4412/2016 (Α ́147), έχει ως έργο την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής. Η Α.Ε.Π.Π. έχει ως έδρα το Νομό Αττικής (κτίριο ΚΕΡΑΝΗ, Λεωφ.Θηβών 196-198). Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΔΟΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, συστάθηκε με το αρ. 53 του Ν. 4314 (ΦΕΚ 265/Α/2014), με τον οποίο η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» μετονομάστηκε σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΤΠΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme -NEPT) σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΕΥΕΔ (με απόσπαση) για το α ́ εξάμηνο 2018

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Α.Π. 5267/7-7-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.), σε εφαρμογή του Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme–NEPT) διατίθενται στη χώρα μας, για το α’ εξάμηνο του έτους 2018, έξι (6) θέσεις ασκούμενων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατηγορίας AD (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης). Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πρόσκληση για την απόσπαση υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ)

 1.Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Τουρισμού. Προκειμένου να καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ανακοινώνει την πρόθεσή του να αποσπάσει – σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις ή και αποσπάσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Προκειμένουνα καλυφθούν επείγουσες ανάγκες στελέχωσης της Γραμματείας της Αρχής Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με μετατάξεις ή και αποσπάσεις υπαλλήλων που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίουΑορίστου Χρόνου (Ι∆ΑΧ) του ∆ημοσίου, Ανεξαρτήτων Αρχών, ΟΤΑ Α ́ και Β’ Βαθμού και Ν.Π.∆.∆.. Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1.Του άρθρου 18 θαη 19, παρ. 3 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΞ 224 Α ́) «Ενιαίο σύστημα κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που ……… και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 38 του Ν. 4456/2016 (ΦΕΚ 24 Α ́) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για αποσπάσεις υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς

Η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, προκειμένου να στελεχώσει το Γραφείο Διοικητικής – Οικονομικής Υποστήριξης, επιθυμεί να προβεί σε αποσπάσεις υπαλλήλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρ. 6, 9, 17 και 17Α του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α ́29) ως ισχύει σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α ́224). Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφοράς

Η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, προκειμένου να στελεχώσει το Γραφείο Διοικητικής- Οικονομικής Υποστήριξης, επιθυμεί να προβεί σε αποσπάσεις υπαλλήλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρ. 6, 9, 17 και 17Α του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄29) ως ισχύει σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α΄224). Οι προς πλήρωση θέσεις, κατανέμονται κατά κλάδο […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – πρόσκληση για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού (ΕΕΠ) στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α’/05.11.2012) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις ή μετατάξεις υπαλλήλων σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα
1 2 3 6