Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες που αφορούν την κάλυψη θέσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενική Διεύθυνσης Πρόνειας με μετακίνηση, μετάθεση, μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (Ν.Π.Δ.Δ.), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α’/24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύουν. 2.Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν. Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινωση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις ή αποσπάσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού στην Αρχή Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Αρχή προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό που έχουν ανακύψει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και λαμβάνοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 68, 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26, τ.Α΄/9-2-2007) όπως ισχύει. 2.Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220,τ.Α΄/20-9-2002) όπως ισχύει. 3.Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2742/1997 (ΦΕΚ […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει Την υπ’ αριθμ. πρωτ ΔΙΔΑΔ/Υ.48/34/οικ. 19935/27-7-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης Σην υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Υ.48/49/οικ 25958/15-12-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 για τη μετάταξη […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη ενός (1) διοικητικού υπαλλήλου στο Δικαστικό Γραφείο Κέρκυρας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ.347/2016 αποφάσεως του Προέδρου του, προτίθεται να καλύψει ανάγκη σε διοικητικό προσωπικό του Δικαστικού Γραφείου Κέρκυρας, με τη μετάταξη υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.15, άρθρου 28 του ν.2579/1998, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 24, παρ. 6α του ν.4002/2011, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Μυκόνου

Ο Δήμος Μυκόνου ενδιαφέρεται να καλύψει συνολικα έντεκα (11) θέσεις μέσω μετατάξεων για τη στελέχωση του Τμήματος Πολεοδομίας-Υπηρεσίας Δόμησης & του Τμήματος Προγραμματισμού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (26/τ.Α΄), όπως ισχύει, β) τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3613/2007 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων

Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων (Ν.Π.Δ.Δ.) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατόπιν απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής κατά τη συνεδρίασή της 02.03.2016 προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες με μετάταξη υπαλλήλων, από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Ν.Π.Δ.Δ. ή Κρατικά ΝΠΙΔ και Δ.Ε.Κ.Ο. μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Βόλβης

Ο Δήμος Βόλβης που εδρεύει στον Σταυρό Νομού Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δέκα έξι (16) θέσεων προσωπικού, με μετάταξη υπαλλήλων από Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ. Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανακοινοποίηση ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Το ΤΕΙ Α.Μ.Θ (Ν.Π.Δ.Δ) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν της αριθμ. 20ης /2016 απόφασης της Συγκλήτου, προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες της δ/νσης Διοικητικού και Διεύθυνσης Τεχνικού με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Ν.Π.Δ.Δ ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ μη εισηγημένων στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού […]

» Διαβάστε περισσότερα
1 2 3 6