Ανακοίνωση – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση επτά (7) θέσεων Επιθεωρητών – Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να στελεχώσει, το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών (Τομέας Μεταφορών και Δικτύων) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που εδρεύει στην οδό Καρ. Σερβίας 3 &  Νίκης 2, Αθήνα, με επτά  (7) Επιθεωρητές-Ελεγκτές, τέσσερις (4) του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, τρείς (3) του κλάδου ΠΕ Νομικών και εναλλακτικά τρείς (3) του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (επιθυμητά […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινωση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις ή αποσπάσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού στην Αρχή Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Αρχή προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό που έχουν ανακύψει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και λαμβάνοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 68, 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26, τ.Α΄/9-2-2007) όπως ισχύει. 2.Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220,τ.Α΄/20-9-2002) όπως ισχύει. 3.Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2742/1997 (ΦΕΚ […]

» Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά του Υπουργείου Εργαςίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του Δημόσιου τομέα και των φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα (μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), για την στελέχωση των οργανικών μονάδων του. Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Περιφερειακού Γραφείου Λέσβου, του Περιφερειακού Γραφείου Σάμου και του Αυτοτελούς Κλιμακίου Χίου της Υπηρεσίας Ασύλου

Η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου, προκειμένου να στελεχωθεί η Υπηρεσία Ασύλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4375/2016 (Α ́51), τις οργανικές διατάξεις του π.δ. 104/2012 (Α ́1721) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου Υπουργική Απόφαση 6416/21-7-2014 (B’2034): Προσκαλεί τους τακτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν με κάθε είδους σχέση εργασίας στο […]

» Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση δώδεκα (12) υπαλλήλων στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του  άρθρου 4 του Ν.3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με  την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α ́ 280), όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΙΓ.11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α ́ 85) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 […]

» Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

A. Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) που συστάθηκε με το άρθρο 347 του ν.4412/2016 (Α ́147), έχει ως έργο την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής. Η ΑΕΠΠ έχει ως έδρα την Αθήνα. Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην ανώτερη εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.)(Απόφαση Συμβουλίου 46/03-10-2016)

Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.) είναι μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.), που έχει συσταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3374/2005 (Α’ 189), και μετονομασθεί με την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4009/11 […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για απόσπαση – μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού είναι αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία, που υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Συστάθηκε με τον νόμο 4109/2013 (άρθρα 14 – 24) με αποστολή το συντονισμό των κυβερνητικών δράσεων και με σκοπό την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του έργου της κυβέρνησης. Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό στους τομείς του άρθρ. 16 του ν.4109/2013, προβαίνει […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την απόσπαση ενός (1) Υπαλλήλου κλάδου ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου στο Δήμο Μεταμόρφωσης

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης προτίθεται να προβεί στην απόσπαση από άλλο ΟΤΑ Α’ βαθμού ενός (1) υπαλλήλου κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Εκσκαφέας – Φορτωτής JCB) (ομάδας Β ́ τάξης Δ ́) για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου,προκειμένου να στελεχωθεί η Υπηρεσία Ασύλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4375/2016 (Α ́51), τις οργανικές διατάξεις του π.δ. 104/2012 (Α ́1721) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου Υπουργική Απόφαση 6416/21-7-2014 (B’2034) Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα
1 2 3