Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Γρεβενών, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ)/Π.Δ.Μ., έτους 2017»

Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Γρεβενών, έτους 2017, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ)/Π.Δ.Μ.»

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Οδός : ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ταχ.Κωδ. : 50100
Τηλ. : 2461052682
Telefax : 2461052685
E-mail : dte@pdm.gov.gr
Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Αναγνώστου

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Έδρα) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1.4 Προϊσταμένη Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Τ.Κ.50131 ΚΟΖΑΝΗ, ΤΗΛ 2461351568, FAX 2461047229, MAIL info.oe.@pdm.gov.gr

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι το ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο.

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μετεστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο.

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

Κοινοποιήστε: