Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ)/Π.Δ.Μ. έτους 2017»

Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ)/Π.Δ.Μ. έτους 2017»

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Οδός : ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ταχ.Κωδ. : 50100
Τηλ. : 2461052682
Telefax : 2461052685
E-mail : dte@pdm.gov.gr
Πληροφορίες: : Κωνσταντίνος Αναγνώστου
1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Έδρα) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1.4 Προϊσταμένη Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1.5 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Τ.Κ.50131 ΚΟΖΑΝΗ, ΤΗΛ 2461351568, FAX 2461047229, MAIL info.oe.@pdm.gov.gr
1.6 Και η Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Μ.(Έδρα) σύμφωνα με την παρ. 1(γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 54 του Ν.4447/16 και την παρ.2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 που έχουν έδρα στην ΖΕΠ Κοζάνης
1.7 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Μ.
1.8 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο.

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα, στους προσφέροντες4 ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

Κοινοποιήστε: