Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής για τα αδιάθετα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Ε Κοζάνης συνολικού ποσού 852.919,59 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Εκτύπωση

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

  1. Tα άρθρα 1,2,3,4 της του άρθρου 63  του νόμου 4415/2016 – 6/9/2016 ( ΦΕΚ 159-Α
  2. Tα άρθρα 1,2,3,4 της του άρθρου 108  του νόμου 4485/17 – 4/8/2017( ΦΕΚ 114)
  3. Τα έγγραφα των Δ/ντων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  4. Tην  2861/2017  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
  5. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη εξασφάλισης μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε Κοζάνης για το σχολικό έτος 2017-2018

Προτίθεται να προχωρήσει:

Σε διαδικασία ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης των:

Αδιάθετων δρομολογίων και των αλλαγών που προέκυψαν μετά  την έναρξη του σχολικού έτους  2017-2018 για την ανάθεση  του έργου  μεταφοράς μαθητών Π.Ε Κοζάνης.

Προϋπολογισμού 852.919,59 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. (CPV  60130000).

Η ανωτέρω διαδικασία θα διενεργηθεί στο  τμήμα προμηθειών στο κτίριο   της Π.Ε Κοζάνης την  Δευτέρα 4/12/2017 και ώρα 10:00 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει μαζί με την οικονομική τους προσφορά να καταθέσουν στην Π.Ε Κοζάνης στο τμήμα προμηθειών υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την ασφαλιστική και φορολογική τους ενημερότητα και να δηλώνουν  ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική  απόφαση για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

Ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε Κοζάνης

 

Πλακεντάς Παναγιώτης

 

Συνημμένα:

Τα αδιάθετα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 και η οικονομική προσφορά

Κοινοποιήστε: Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail