Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης ∆ιοικητικού Γραμματέα ΥΠΕΝ Του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α)των άρθρων 6 και 7 του ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών ∆ημόσιας ∆ιοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών καιεπιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α’ 33), όπως ισχύουν.

Κοινοποιήστε: