Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας (5-2-2018)

Εκτύπωση
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ                          ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) των άρθρω ν 84 – 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων (ΥΚ, ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4369/2016 (Α ́33) και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4440/2016 (Α ́224), των άρθρων δεύτερου και τρίτου του ν. 4464/2017(Α ́46)και του άρθρου48 του ν.4509/2017(Α ́ 201)
β) των παρ. 1γ, 1δ και 4 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει.
γ) των παρ.4 και5 του άρθρου 24Α του ν.4369/2016 (Α΄33) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 36 του ν.4489/2017 (Α΄140)
δ) το π.δ.121 / 2017«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», (Α΄ 148 ).
ε) το π.δ.73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄ 116) και το π.δ 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» ( Α΄ 210)
στ) του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» (Α΄ 39), όπως ισχύει.
2. Τα ειδικά περιγράμματα θέσεων εργασίας των προκηρυσσόμενων θέσεων τα οποία προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
3. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ. 32096/16-12-2016 (Β΄4123) ΚΥΑ περί διεξαγωγής δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων.
4 Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.38/24657/23-09-2016 (ΑΔΑ 94Χ6465ΦΘΕ-1ΝΑ) Υπουργική Απόφαση « Ορισμός Μελών Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας και πλήρωσης των θέσεων ευθύνης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Προκηρύσσουμε τις κάτωθι θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας :
1. Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας
2. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη

Κοινοποιήστε: Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail