Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Εκτύπωση
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.
Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η αριθμ.9746/19-1-2018 (ΑΔΑ:ΨΖΗΨ4653ΠΣ-25Υ) προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει. Η προκήρυξη, όπως και υπόδειγμα αίτησης και βιογραφικού σημειώματος, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr, στην διαδρομή ΔΙΟΙΚΗΣΗ /ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ).

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Χ.ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ» παρακαλείσθε:
α) Να αναρτηθεί αμελλητί η προκήρυξη στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.
β) Να τοιχοκολληθεί αμελλητί η προκήρυξη στον πίνακα ανακοινώσεών σας, με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης. Σε περίπτωση που ο φορέας σας έχει περιφερειακές υπηρεσίες, η προκήρυξη να τοιχοκολληθεί και σε κάθε περιφερειακό κατάστημα, με σχετικό αποδεικτικό.
γ) Να κοινοποιηθεί η προκήρυξη, με κάθε πρόσφορο τρόπο, σε όλους τους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν στο φορέα σας, καθώς και στους φορείς που εποπτεύονται από την υπηρεσία σας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι.
Οι υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούνται όπως ενεργήσουν σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 και λήγει την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018.
Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ (www.minedu.gov.gr, στην διαδρομή ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Κοινοποιήστε: Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail