Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/22-3-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Εκτύπωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/22-3-2017  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:  

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης
1. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ψηφίσματος σχετικό με την Αναγκαστική Απαλλοτρίωση της Τοπικής Κοινότητας Αχλάδας

56/17 Το Π.Σ. αποφάσισε  ομόφωνα την έγκριση Ψηφίσματος σχετικό με την Αναγκαστική Απαλλοτρίωση της Τοπικής Κοινότητας

Αχλάδας με το οποίο εκφράζει την αντίθεσή του στην κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ξεχωριστά για τους τρεις οικισμούς της Τοπικής Κοινότητας Αχλάδας Φλώρινας και ζητάει την άμεση ακύρωση των σχετικών αποφάσεων που έχουν δημοσιευθεί σε Φ.Ε.Κ. και ταυτόχρονα την κήρυξη απαλλοτρίωσης για

το σύνολο των οικισμών σε μία απόφαση Φ.Ε.Κ. ως ενιαίου οικισμού.

2. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων της βιολογικής γεωργίας

57/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έκδοση  ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων της βιολογικής γεωργίας με το οποίο

ζητά :

1. Να γίνει χωρική κατανομή του διαθέσιμου ποσού ανά περιφέρεια με κριτήριο κατ’ ελάχιστον το ποσό που πήρε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στις προηγούμενες περιόδους ή εναλλακτικά να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του Μέτρου.

2. Να διασφαλιστεί πλήρως με οποιοδήποτε τρόπο η ένταξη των παραγωγών πλήρους Βιολογικού Σταδίου.

2. Μελλοντικά, σε επαναπροκήρυξη του Μέτρου να ισχύσουν τα κριτήρια που ίσχυσαν την

προηγούμενη περίοδο με πιθανά επιπλέον κριτήρια, όπως το μέγεθος της εκμετάλλευσης,  την

ηλικία, την προηγούμενη κατάσταση (εμπειρία), έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι διαφαινόμενες αδικίες. Και

3. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρο Καρυπίδη να κάνει τις

απαραίτητες ενέργειες ώστε να προωθηθεί το παρόν Ψήφισμα.

3. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ.  (4η 2017)

58/17 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία  την 4η τροποποίηση προϋπολογισμού

(4η 2017)

4. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

 

Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 322/2016 (21.12.2016) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας που αφορά στην έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)»

59/17 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της αριθμ. 322/2016 (21.12.2016) Απόφασης του Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας που αφορά στην έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)»
5. Ημερήσιας Διάταξης

Εκλογή Tακτικών και Aναπληρωματικών Mελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ( Άρθρο 164 Νόμου 3852/10)

60/17 Το Π.Σ. εκλέγει την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη)
6.  

Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης του Π.Σ. για Έγκριση Ψηφίσματος που αφορά τη Φέτα (Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καναδά CETA) και Αποστολή αυτού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στα Αρμόδια Υπουργεία

61/17 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση ψηφίσματος που αφορά τη Φέτα (Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καναδά CETA) ως εξής:

Α. Διαφωνεί με τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Καναδά (CETA), καθώς θεωρεί ότι η εν λόγω συμφωνία είναι επιζήμια για την ελληνική φέτα και τους Έλληνες παραγωγούς.

Β. Υποστηρίζει πλήρως την κατοχύρωση της προστασίας της ονομασίας της Φέτας σε όλες τις ανάλογες

συμφωνίες που συνάπτει η Ε.Ε., καθώς η Φέτα είναι μία και είναι Ελληνική.

Γ. Στηρίζει τους Κτηνοτρόφους της Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να οργανωθούν σε Ομάδες

Παραγωγών και Συνεταιριστικά σχήματα, στο πλαίσιο της συμβολαιοποιημένης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, προκειμένου οργανωμένα να δώσουν όλοι μαζί τον αγώνα για την ενίσχυση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής παραδοσιακής φέτας στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά.

Δ. Καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση και το Ελληνικό Κοινοβούλιο να μη δεχθεί και να

επαναδιαπραγματευθεί τα άρθρα της Συμφωνίας που αφορούν τη Φέτα και να κάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να ενισχύσει και να κατοχυρώσει την Ελληνική φέτα σε διεθνές επίπεδο.

Ε. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρο Καρυπίδη να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προωθηθεί το παρόν Ψήφισμα.

 

7. Ημερήσιας Διάταξης

3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (3η 2017)

62/17 Το Π.Σ εγκρίνει ομόφωνα την 3η τροποποίηση προϋπολογισμού (3η 2017)
8. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σχεδίου Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017

63/17 Αναβολή
9. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την Εκτέλεση του Έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ».

64/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης
10. Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 253/2015 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΜ, περί Έγκριση Σχεδίου και Υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΒΕ Κοζάνης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με Τίτλο: «Διερεύνηση της Κλαδικής Επιχειρηματικότητας στην ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας και της δυνατότητας Πρωτογενούς Παραγωγής στον Κλάδο της Μεταποίησης μέσα από την Παραγωγή Πρώτων Υλών που εισάγονται μέχρι Σήμερα από Τοπικές Επιχειρήσεις».

65/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση της υπ’αριθ. 253/2015 Απόφασης της ΠΔΜ
11. Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 244/2015 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΜ, περί Έγκρισης Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με Τίτλο «Υλοποίηση Έργων Υποδομών Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κοζάνης (2015)».

66/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση της υπ’αριθ. 244/2015 Απόφασης της ΠΔΜ
12. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ – ΑΥΓΗ ΤΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού : 302.136,59 € (με Φ.Π.Α.).

67/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
13. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ, ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΑ Ε.Ε.Λ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020.

68/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης
14. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πίνακα Έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε. 2008ΕΠ04100000

 

69/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε. 2008ΕΠ04100000

 

15. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Κατάρτισης – Τροποποίησης 0/2017 του Πίνακα Έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και Τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)

70/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Κατάρτιση – Τροποποίηση 0/2017 του Πίνακα Έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και Τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)
16. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Απασχόλησης Πέντε Αποφοίτων των ΕΠΑΛ στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

71/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την απασχόληση έξι αποφοίτων των ΕΠΑΛ στις υπηρεσίες της ΠΕ Καστοριάς
17. Ημερήσιας Διάταξης

Χρηματοδότηση Έργων από τους Πόρους του ΤΕΟ για το έτος 2017 της Περιφερειακής Ενότητας  Καστοριάς (Τροποποίηση 1)

72/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την χρηματοδότηση έργων από τους πόρους του ΤΕΟ για το έτος 2017 της ΠΕ  Καστοριάς (Τροποποίηση 1)
18. Ημερήσιας Διάταξης

Έργα Αθλητικών Υποδομών Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης

73/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έργα αθλητικών υποδομών Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης
19. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Συντήρηση Τριώροφου Κτιρίου  Διοικητηρίου Π.Ε Φλώρινας» Προϋπολογισμού 20.000,00 €

74/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
20. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης των Νέων Υποέργων «Αντιπλημμυρική Προστασία περιμετρικά του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Φλώρινας» με Προϋπολογισμό 19.540,00 € και «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Μνημείου στην Τ. Κ. Αετού» με Προϋπολογισμό 13.229,00 €

75/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης των νέων υποέργων
   Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Συντήρηση Ι.Ν  Aγ.Αθανασίου στην Τ.Κ Μικρολίμνης» με Προϋπολογισμό 20.000,00 €

 

76/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
22. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου : «Συντήρηση – Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δροσοπηγής – Φλώρινας»,Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 1.000.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

77/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
23. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου : «Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Φλώρινας», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 416.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

78/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
24. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου : «Προστασία Πρανών από Κατολισθήσεις Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 130.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

79/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
25. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου : «Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Φλώρινα – Βίτσι»,

Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 1.000.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

 

80/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
26. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης (Τροπ.1) του Προγράμματος Έργων 2017 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541

81/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  την τροποποίηση (Τροπ.1) του Προγράμματος Έργων 2017 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541
27. Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση 1  του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από

Ταμειακά Υπόλοιπα παρελθόντων Ετών της  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2017

 

82/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  τροποποίηση 1  του προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από

ταμειακά υπόλοιπα παρελθόντων ετών της  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2017

 

28. Ημερήσιας Διάταξης

17η Έγκριση Eισήγησης Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού

Αναπτυξιακού Προγράμματος (4ο Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016.

 

83/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  την 17η Eισήγηση έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (4ο Ε.Α.Π.) ΠΔΜ, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016.

 

 

Κοζάνη 28/3/2017

O Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος

Κοινοποιήστε: Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail