Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 53η/28-12-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Εκτύπωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 53η/28-12-18 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάκληση της 4006/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση  παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων  παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης

4011/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ
2 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

4012/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΟΖΑΝΗ 28/12/2018

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

Κοινοποιήστε: